دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل محیطی[1]

اگر بودجه ریزی را به عنوان یک فرآیند در نظر گرفته گردد که در سازمان هائی که به عنوان سیستم های باز تلقی شوند، پیاده می گردد . این سیستم با دو نوع محیط بیرونی کلان ، وظیفه ای و یک محیط داخلی در مراوده می باشد )حسینی  و دیگران ،1385(.

الف ) محیط کلان : شامل نیروهائی می باشد که به گونه مستقیم در فعالیت های کوتاه مدت سازمان تاثیر ندارد بلکه اولا”، تاثیر آنها غیر مستقیم بوده و ثانیا” بر تصمیم های بلند مدت سازمان موثر می باشد، این قسمت از محیط یک زمینه را برای تصمیم گیری مدیریت تشکیل می دهد و شامل عوامل یا نیروهائی از قبیل، شرایط فرهنگی – اجتماعی، شرایط سیاسی – قانونی، شرایط تکنولوژیکی، شرایط محیطی طبیعی می باشد. در بین زمینه های موجود برای تصمیم گیری مدیریتی در خصوص بودجه ریزی عملیاتی به دلیل شمولیت عوامل سیاسی – قانونی به وضعیت کلی فلسفه غالب و اهداف سیاسی دولت و همچنین قوانین و مقررات دولتی، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردارند.

ب) محیط وظیفه ای (صنعت ) : شامل نیروهائی می باشد به بصورت مستقیم بر فعالیت های سازمان تاثیر         می گذارند . سازمان های واقعی با گروه ها و افرادی را در بر می گیرد که سازمان بایستی با آن ها به مقصود ادامه حیات، موفقیت و کامیابی، تعامل مستقر سازد. اینها عناصر محیطی هستند که بر عملیات روزانه سازمان تاثیر مستقیم دارند و عبارتند از : خود سازمان ها، گروه ها و بشر هائی که سازمان با آن ها سرو کار دارد در این محیط نیز نیروهای تاثیر گذار  بیشتری وجود دارند .

ج) محیط های داخلی :  شامل ساختار، فرهنگ و منابع سازمان می باشد که به تعبیری می تواند به عواملی که در فرآیند اجرای وظایف سازمان در ارتباط هستند اطلاق نمود.

[1] –  Environmental Factors

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟