عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به مقصود آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره بهره گیری گردید و معنی دار بودن آنها با بهره گیری از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون بهره گیری شده می باشد. نتیجه پژوهش معنی دار بودن ارتباط بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند اما کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته می باشد.

کلمات کلیدی پایان نامه: افشا، اندازه شرکت، کیفیت حاکمیت شرکتی ،دوگانگی هیات مدیره

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید