دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصلاول:مقدمهوکلیاتتحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2)مسئلهاصلیتحقیق. 3

1-3) اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 3

1 -4) اهدافانجامتحقیق. 3

1-5) قلمروتحقیق. 4

1-6) سوالاتاساسیتحقیق. 4

1-7) جامعهآماریتحقیق. 4

1-8) نمونهآماریوروشنمونهگیری. 5

1-9) روشتحقیق. 5

1-10) روشگردآوریاطلاعات. 5

1-11) نتایجموردانتظارتحقیق. 5

فصلدوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) تعاریف،اصولومبانینظری. 7

2-1-1) تاریخچهایمختصرازمدیریتاستراتژیکمنابعانسانی. 7

2-1-2) چکیدهایازسیرتکاملیمدیریتاستراتژیکمنابعانسانیدرایران  8

2-1-3)  مدیریتاستراتژیکمنابعانسانی. 8

2-2(مروریبرادبیاتموضوع. 9

2-2-1) مدیریتمنابعانسانی. 9

2-2-2) ظهورمدیریتاستراتژیکمنابعانسانی. 10

2-2-3) مدل‌هاوچارچوب‌هایمطرحدرحوزهمدیریتمنابعانسانیومدیریتاستراتژیکمنابعانسانی……………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-3-1)مدلنقشهقلمرومدیریتمنابعانسانیدانشگاههاروارد. 12

2-2-3-2)مدلسازگاریاجورشدهمدیریتمنابعانسانیمیشیگان. 13

2-2-3-3)مدلمدیریتاستراتژیکمنابعانسانی (مدلمقایسه‌ای) دیویدگاست  15

2-2-3-4)مدلمنتخبمدیریتاستراتژیکمنابعانسانی. 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-5)چارچوبمدلمفهومیمدیریتاستراتژیکمنابعانسانیوانگدهین  19

2-2-3-6)مدلعواملمؤثربراستراتژی‌هاوخط‌مشی‌هایمدیریتمنابعانسانی  19

2-2-3-7)مدلچرخهمنابعانسانیویلسون. 21

2-2-3-8)مدلآسیب‌شناسیعملکردسازمانیمرکزپژوهشتوسعهبین‌المللی (IDRC)  22

2-2-3-9)مدلعواملمؤثربرعملکردسازمانی. 22

2-2-3-10)مدلتلفیقینظاممدیریتمنابعانسانی. 23

2-2-3-11)مدلکنترلمدیریتمنابعانسانیدفترحسابرسیایالتتگزاس  25

2-2-3-12(مدلراه‌حل‌هایعملکرددولتمرکزیکارولینایشمالی. 26

2-2-3-13)مدلکسبوکاراستراتژیکمنابعانسانیبانکبین‌المللیبارودا- هند  27

2-3)کارتامتیازیمتوازندرمنابعانسانی. 29

2-3-1)مزایایکارتامتیازیمتوازندرمدیریتعملکردمنابعانسانی: 30

2-3-2)نقاطقوتوضعفمدل. 32

 

 

 

فصلسوم: روش پژوهش

3-1)روشتحقیق. 35

3-2)قلمرومکانیوزمانیتحقیق. 35

3-3)ابزارجمعآوریدادهها. 36

3-4)ویژگیهایفنیوابزاریاندازهگیری. 37

3-4-1)روایی. 37

3-4-2)پایایی. 37

3-5)ابزارگردآوریاطلاعات. 38

3-6)جامعهآماریتحقیق. 38

3-7)روشتجزیهوتحلیلدادهها. 38

3-8) هدفازانجاماینتحقیق. 38

3-9) محتوا. 41

3-9-1) معرفیروشتجزیهوتحلیلSWOT. 41

3-9-2.)مراحلتدویناستراتژیدراینتحقیق. 44

3-10)  علتانتخابروش. 45

3-11) معرفیتحلیلSWOT. 46

3-11-1.)تعاریفنقاطقوتوضعفوفرصتهاوتهدیدات. 46

3-11-2.)قواعدحاکمبرماتریستحلیلیSWOT. 47

3-11-3.)مراحلانجامآنالیزSWOT. 48

3-11-4) نمایشماتریس‌هایمورداستفادهدرروشتحلیلSWOT. 49

3-11-4-1) ماتریساولویتبندیعواملداخلی. 49

 

3-11-4-2.)ماتریساولویتبندیعواملداخلی. 50

3-11-4-3). ماتریسSWOT. 50

3-11-5) روشکمّیتحلیلSWOT. 50

3-11-6)نسل اول کارت امتیازی متوازن. 51

3-12) مدلکارتامتیازیمتوازن. 52

3-12-1)معرفیوجوهکارتامتیازیمتوازن. 53

3-12-1-1)وجهمالی. 54

3-12-1-2)وجهمشتری. 54

3-12-1-3) وجهرشدویادگیری. 55

3-12-1-4)وجهفرآیندهایداخلی. 55

3-12-2) مراحلپیادهسازیکارتامتیازیمتوازن. 55

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.