دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1.1      وظایف بودجه ریزی

به گونه کلی دو وظیفه اصلی را می توان برای بودجه ریزی اظهار نمود :

الف) طرح ریزی

ب) کنترل

الف) طرحریزی : برای اغلب مدیران همزمان با واژه بودجه بندی مفهوم طرحریزی نیز تداعی می گردد. طرحریزی کلیه مراحل بودجه بندی را از نقطه شروع فکر تا مرحله برآورد بودجه شامل می گردد و بالطبع زمان نسبتا طولانی نیز به آن اختصاص می یابد. ضمنا طرحریزی چارچوبی برای وظیفه دوم بودجه بندی، یعنی کنترل فراهم می کند.

ب) کنترل  : وظیفه کنترل بودجه بندی عبارت می باشد از مقایسه بین نتایج واقعی و پیش بینی های بودجه می باشد. این مقایسه بعد از فراهم شدن ارقام و اطلاعات حسابداری انجام پذیر می باشد. مقایسه نتایج واقعی با ارقام مورد انتظار بودجه را غالبا گزارش عملیات می نامند. وظیفه کنترل تنها به حداقل کردن بهای تمام شده محدود     نمی گردد بلکه درصورت وجود اختلاف بین نتایج واقعی و ارقام بودجه موجب اعمال نظارت بر عملیات و اتخاذ تدابیر اصلاحی نیز می گردد. به بیانی دیگر بودجه معیاری می باشد که مدیران به کمک آن درآمدها و اقلام بهای تمام شده واقعی را ارزیابی می کنند(فرزیب، 1376، ص 98).

 

1.2      روش های پیش بینی درآمد

پیش بینی درآمد بایستی قبل از آغاز برآورد هزینه انجام یابد زیرا نیازمندیهای دولت نامحدود و منابع و امکانات مالی او محدود. از این رو لازم می باشد مقدمتا مجموع عواید حاصل از منابع مختلف درآمد پیش بینی گردد و بعد چگونگی توزیع درآمد پیش بینی شده بین نیازهای گوناگون از طریق برآورد هزینه تعیین گردد که در اینجا روشهای برآورد هزینه ها به تبیین ذیل عنوان می گردد(آقائی، 1386، ص 133).

 

1.3      روشهای برآورد هزینه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آغاز پیدایش بودجه، توجه خاصی نسبت به بخش هزینه و نحوه برآوردهای آن وجود داشته می باشد. تکیه و تاکید در امر تنظیم بودجه ناظر می باشد بر چگونگی برآورد هزینه ها یا اعتبارات بودجه و اصولا زمانی که بحث تنظیم بودجه مطرح می گردد همواره چگونگی برآورد هزینه ها به ذهن متبادر می گردد.

بودجه از لحاظ نحوه برآورد هزینه ها انواع مختلفی دارد که عبارتند از :

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟