دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

  عنوان                                                                                                              صفحه

جدول ‏2‑1 مؤلفه های نظام های بودجه ریزی………………………………. 44

جدول ‏2‑2نظام بودجه ریزی کشورهای منتخب مقایسه………………….. 54

جدول ‏2‑3دوره های تحول نظام بودجه ریزی در ایران………………. 57

جدول ‏3‑1 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه………………………………… 90

جدول ‏0‑1نسبت نمونه گیری……………………………………………………………. 92

جدول ‏0‑2 نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………….. 94

جدول ‏4‑1توزیع فراوانی ودرصد جنسیت  پاسخگویان………………….. 97

جدول ‏4‑2جدول توزیع فراوانی ودرصد سن پاسخگویان………………… 98

جدول ‏4‑3توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات  پاسخگویان………………… 99

جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی ودرصد سنوات شغلی پاسخگویان………. 100

جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی ودرصد شغل  پاسخگویان…………………… 101

جدول ‏4‑6 اختصار اطلاعات توصیفی متغیر عوامل محیطی………………. 103

جدول ‏4‑7 شاخص های گرایش  به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل محیطی………………………………………………………………………………………………………. 103

جدول ‏4‑8خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل محیطی……………….. 104

جدول ‏4‑9خلاصه اطلاعات توصیفی متغیرعوامل اجرایی………………… 105

جدول ‏4‑10 شاخص های گرایش  به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل اجرایی………………………………………………………………………………………………………. 105

جدول ‏4‑11خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل اجرایی……………. 106

جدول ‏4‑12 اختصار اطلاعات توصیفی  متغییر عوامل کنترلی……….. 107

جدول ‏4‑13 شاخص های گرایش  به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل اجرایی………………………………………………………………………………………………………. 107

جدول ‏4‑14خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل کنترلی……………. 108

جدول ‏4‑15 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی…………………………………………………………………………………… 109

جدول ‏4‑16 رتبه بندی شاخص های عوامل کنترلی …………………….. 110

جدول ‏4‑17 رتبه بندی شاخص های عوامل اجرایی …………………….. 111

جدول ‏4‑18 رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی ………………………… 112

جدول ‏4‑19 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه مدیران ………………………………………………. 113

جدول ‏4‑20 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دید کارشناسان ………………………………………………. 113

جدول ‏4‑21رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه ذیحسابان …………………………………………… 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار ‏1‑1 چهارچوب پژوهش. 14

نمودار ‏2‑1 اجزای سیستم PPBS. 25

نمودار ‏2‑2 اهداف سیستم بودجه بندی عملیاتی. 32

نمودار ‏2‑3 شفاف سازی بودجه ریزی عملیاتی. 33

نمودار ‏2‑4 مزایای بودجه ریزی عملیاتی. 34

نمودار ‏2‑5 مراحل بودجه ریزی عملیاتی. 40

نمودار ‏2‑6میزان رضایت مندی گیرندگان خدمت. 59

نمودار ‏2‑7 مدل مفهومی پژوهش. 82

نمودار ‏4‑1 درصدجنسیت پاسخگویان. 98

نمودار ‏4‑2 درصدجنسیت پاسخگویان. 99

نمودار ‏4‑3 درصدمیزان مدرک تحصیلی پاسخگویان. 100

نمودار ‏4‑4درصدمیزان مدرک تحصیلی پاسخگویان. 101

نمودار ‏4‑5 درصد نوع شغل پاسخگویان. 102

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟