دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل آسیب‌شناسی عملکرد سازمانی مرکز پژوهش توسعه بین‌المللی (IDRC)

چارچوب دیگری که می‌توان از طریق آن، اجزای سازمانی را به تصویر کشید، مدلی می باشد که به‌مقصود آسیب‌شناسی و شناخت و توسعه عملکرد سازمانی توسط مرکز پژوهش توسعه بین‌المللی (IDRC[1]) و گروه مدیریت یونیورسالیا[2]، همراه با شاخص‌های مربوط، در شکل (2-9) ارایه شده می باشد]27[.

 

شکل (2-9) مدل آسیب‌شناسی عملکرد سازمانی ]IDRC27[

براساس این مدل، شناخت و ارزیابی عملکرد سازمانی که خود، متشکّل از ابعاد کارآیی، اثربخشی و مانند آن می باشد، به سایر ابعاد سازمانی، زیرا انگیزش سازمانی (با تعریف جامع)، ظرفیت سازمانی و محیط بیرونی آن وابسته می باشد.

2-2-3-9)مدل عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی

در ارتباط با عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، مدلی دیگری نیز ارایه شده می باشد. در این مدل، به متغیرهای ضمنی و آشکاری که در حوزه مدیریت منابع انسانی بایستی مورد نظر قرار گیرند، توجه شده می باشد. مدل مذکور، در مطالعه نظام‌مند عملکرد سازمانی مؤثر می باشد. بر اساس این مدل، عوامل تصریح‌شده به سه دسته تقسیم می شوند: محیط بیرونی سازمان، محیط درونی سازمان و دستاوردهای سازمانی.

شکل (2-10)، عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی را به تصویر کشیده می باشد.

[1]. InternationalDevelopmentResearchCenter (IDRC)

[2]. Universalia Management Group

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.