مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-  مقدمه

یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی، تأمین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری می باشد. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط می باشد. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. در ارتباط با پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات تحقیقات گسترده ای صورت گرفته می باشد. مطالعات پیرامون افشای اطلاعات بر این مبنا استوار می باشد که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در ارتباط با عملکرد آینده شرکت هستند. از سوی دیگر براساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، قیمت اوراق بهادار به گونه کامل و آنی منعکس کننده اطلاعات جاری و تاریخی در دسترس عموم می باشد. در چنین شرایطی اگر سرمایه گذاران با فرض صحیح بودن قیمت ها برآنها اتکا کنند، لکن به دلیل وجود اطلاعات گمراه کننده در قیمت ها متحمل زیان گردند، به گونه منطقی آنان مستحق دریافت خسارات وارده هستند. در این راستا استراتژی افشای اختیاری شرکت، تأثیر مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی اعمال می کند، زیرا عدم تقارن اطلاعات ممکن می باشد موجب ارزشگذاری اشتباه شرکت شده و انگیزه­ای برای تصحیح ارزش گذاری اشتباه از طریق افشای بیشتر اطلاعات ایجاد نماید(پورحیدری و حسین زاده، 1391).  با در نظر داشتن موارد اظهار شده که نشان دهنده ضرورت افشای اطلاعات در بازار سرمایه می باشد مطالعه عواملی که بر این فرآیند تاثیر بسزای دارد مهم می باشد. در این پژوهش تاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر کیفیت افشا مطالعه می گردد. پس مطالعه ادبیات مربوط به موضوع پژوهش در این فصل انجام می گردد. در این فصل به ارائه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساخت­هایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر پژوهش و پژوهش علمی که صورت می­گیرد بر پایه­ی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار می باشد. در این فصل مرتبط­ترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران قبلی در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی می شوند.

پس در این فصل کوشش شده می باشد که آغاز مرور اجمالی بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری اظهار  گردد و در نهایت در انتهای فصل تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع این پژوهش به تفکیک تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ارائه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری