عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-16-2 معیارهای جدید نقدینگی[1]

با در نظر داشتن ایرادات شاخص های سنتی نقدینگی شرکت، نویسندگان مدیریت مالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادات مذکور جزییات وضعیت نقدینگی شرکت را مد نظر قرار بدهد. در زیر بعضی از آنها مطالعه می شوند.

1-مانده نقدی خالص[2]

این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت، مانده وجه نقد و اوراق بهادار را در نظر می گیریم. ارائه دهنده گان این شاخص عقیده دارند که مانده خالص نشان دهنده ذخیره واقعی نقدینگی شرکت در مورد نیازهای پیش بینی نشده می باشد زیرا اگر شرکت با کمبود نقدینگی مواجه گردد و بخواهد با سایر دارایی های جاری(موجودی کالا و مطالبات) این کمبود را جبران کند هزینه هایی را متحمل می گردد. مثلا اگر بخواهد از محل موجودی کالا کمبود نقدینگی های احتمالی را جبران کند، مجبور می باشد موجودی کالا را با تخفیف و با قیمت کمتر بفروشد، به گونه کلی در این روش به موجودی کالا و مطالبات توجه نمی گردد. در محاسبه این شاخص علاوه بر موارد فوق اسناد پرداختنی یعنی همان بدهی های جاری بهره دار به عنوان بدهی های ضروری به حساب می آیند.

محاسبه مانده نقدی خالص به صورت زیر می باشد:

NLB= (Cash + MKT – AP)/TA

NLB = مانده نقدی خالص

Cash = وجه نقد

MKT = اوراق بهادار قابل فروش

AP = اسناد پرداختنی

TA = کل دارایی ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این شاخص نشان دهنده این می باشد که مانده نقدی خالص شرکت چند درصد کل دارایی های شرکت می باشد. هر چه این نسبت بیشتر باشد شاخص نقدینگی بهتر می باشد در بهره گیری از این شاخص نکاتی بایستی در نظر گرفته شوند که به صورت زیر می باشد:

در شاخص فرآگیر نقدینگی، بر توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت غیر قابل پیش بینی تاکید می گردد.

این تعریف صرفا انگیزه های احتیاطی را در تعریف نقدینگی در نظر می گیرد و شرکتی که در این زمینه قوی تر می باشد، البته تعریف فوق محدود می باشد و نمی توانند همه جنبه های نقدینگی شرکت را در نظر بگیرد.

در این شاخص فرض براین می باشد که وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش در جهت پاسخ گویی به نیازهای پیش بینی نشده نیست بلکه بخشی از آن برای انگیزه های معاملاتی و سفته بازی نگهداری می گردد و بخشی به عنوان مانده جبران کننده بانک ها غیر قابل بهره گیری می باشد.

در شاخص NLB که تاکید بر ناتوانی شرکت در انجام تعهدات پیش بینی نشده می باشد، تعهدات پیش بینی شده شرکت در نظر گرفته نمی گردد. در حالی که شرکت ها بایستی نسبت به تعهدات پیش بینی نشده هم مطمئن شوند و بعد سراغ موارد پیش بینی نشده بروند.

در محاسبه این شاخص کل دارایی ها در مخرج کسر قرار گرفته در حالی که تعهدات پیش بینی شده کوتاه مدت بایست از محل دارایی های جاری تامین شوند. کل دارایی های شرکت در تعیین وضعیت نقدینگی تأثیر موثر دارند(شولمن و همکاران[3] ،1985).

2-دوره تبدیل وجه نقد[4]

دوره عملیاتی شرکت شامل چهار مرحله خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. شرکت کالا و مواد را خریداری می کند و تبدیل به کالای ساخته شده و حساب های دریافتنی می کند و نهایتا حساب های دریافتنی وصول می گردد. بخشی از این دارایی ها از بدهی هایی که ذاتا به صورت خود کار به وجود می آیند تامین خواهد گردید. دوره تبدیل وجه نقد، دوره زمانی خالص بین پرداخت بدهی ها و دریافت وجه نقد از محل وصول مطالبات می باشد. هر چه این دوره زمانی کوتاه تر باشد، نقدینگی شرکت بهتر می باشد. فرمول این شاخص به صورت زیر می باشد:

CC = QC – PP

CC = دوره تبدیل به وجه نقد

PP = دوره تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی

OC = دوره عملیات به صورت زیر می باشد:

OC = INVP – RP

RP = دوره وصول مطالبات

INVP = دوره نگهداری موجودی کالا

دوره حساب های پرداختنی(PP) به صورت زیر می باشد:

PP = PA/DCOGS

PA = مانده حساب های پرداختنی

DCOGS = قیمت تمام شده کالای فروش رفته روزانه (360/COGS).

دوره تبدیل به وجه نقد نشان می دهد که چه مدت طول می کشد تا وجه مصرف شده در عملیات به وجه نقد تبدیل گردد. هر چه این فاصله کمتر باشد، نشان دهنده این می باشد که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد(ریچارد و همکاران[5] ،1980).

[1] New Liquidity Criterions(NLB)

[2] Net Liquidity Balance

[3] Shulman et al

[4] (Cash) Conversion Cycle

[5] Richard et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید