دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل کنترلی[1]

برای شناسائی نقایص موجود در اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی لازم می باشد از طریقه فعالیت ها بازخورد گرفته گردد. همچنین سازمان نیازمند سیستم های قوی کنترل داخلی به مقصود حفاظت از دارائی های حیاتی مانند وجوه نقد، تجهیزات و بانک های اطلاعاتی نظیر اطلاعات حسابداری و مشتریان خود هستند. سیستم های ارزیابی عملکرد در بسیاری از سازمان ها، به چنین وظایف کنترل داخلی ارتباط دارند. (حسن آبادی ودیگران،1386)

 

1.1.1      تعریف عملیاتی متغیرها

عوامل محیطی

عدم وجود حسابرسی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان، عدم پشتیبانی دولت با ایجاد الزامات قانونی از بودجه ریزی عملیاتی، عدم پاسخگویی دستگاههای اجرایی در برابر جامعه، عدم توافق و هماهنگی بین نمایندگان مجلس سمنان و دستگاه های اجرایی و عدم وجود سیاست شفاف در حوزه بودجه ریزی عملیاتی برای همه دستگاه های اجرایی مانند عوامل محیطی هستند که در پژوهش حاضر از طریق سوالات 1 الی 5 مورد ارزیابی قرار می گیرند.

عوامل  اجرایی

فقدان سیستم حسابداری بر اساس بهای تمام شده و ثبت حسابداری تعهدی برای اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان، فاقد برنامه بودن دستگاههای اجرایی استان سمنان برای بودجه ریزی عملیاتی، فاقد سیستم مشخص بودن دستگاههای اجرایی استان سمنان برای مدیریت اطلاعات بودجه ریزی عملیاتی، عدم انجام تغییرات سازمانی جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عدم وجود آموزش فنی لازم در خصوص بودجه ریزی عملیاتی، عدم وجود نظام حقوق و مزایای مناسب جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی و عدم وجود شاخص های مناسب برای سنجش اندازه دستیابی به اهداف سازمانی در دستگاههای اجرایی استان سمنان مانند عوامل اجرایی هستند که در پژوهش حاضر از طریق سوالات   6 الی  12 مورد ارزیابی قرار می گیرند.

عوامل کنترلی

عدم وجود نظام جامع جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی عدم وجود  تجربه کافی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عدم وجود شاخص اندازه گیری در بودجه بندی عملیاتی، عدم وجود سیستم گزارشگری برای بودجه ریزی عملیاتی و عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی و همچنین تمایل مدیران به بهره گیری از چارچوب شیوه های سنتی بودجه ریزی و گزارشگری مانند عوامل کنترلی هستند که در پژوهش حاضراز طریق سوالات 13 الی 18  مورد ارزیابی قرار می گیرید.

[1] – Control Factors

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟