دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1.1      ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی

عدم توانائی روش های سنتی بودجه بندی در حل مسائل بودجه ای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه منجر به ظهور روش جدیدی گردید که به «ایدئولوژی مدیریت جدید» موسوم می باشد. این ایدئولوژی تاکید بیشتری بر عملکرد، عدم تمرکز، کاربرد اصول بازار، افزایش انضباط مالی و ایجاد و توسعه نظامهای اطلاعاتی دارد. تاکید بر عملکرد در واقع حرکت از فرهنگ سنتی نظارت به روشهائی می باشد که بر صرفه جوئی و بهره برداری حداکثر از منابع و افزایش کارائی خدمات ارائه شده به جامعه تاکید دارد.

ویژگی کلیدی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با پاسخ گویی مناسب می باشد. مهمترین عامل نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد «برنامه» می باشد. برنامه مجموعه ای از فعالیتها یا پروزه ها، طرح های تحت نظارت دستگاه یا واحد اجرای خاص می باشد که با بهره گیری از منابع موجود به دستیابی روش ها و هذف ها کمک می کنند(شقاقی، 1386، ص 1).

سایر ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی به گونه مختصر به تبیین ذیل می باشد  :

  • چارچوب زمانی برای انجام بودجه ریزی عملیاتی بایستی واقع گرایانه باشد.
  • شکل بودجه عملیاتی بایستی ساده و قابل فهم باشد تا اجرای آن بهتر و ساده تر صورت گیرد.
  • قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی هستند به طوری که تعهدات اجرای بودجه عملیاتی نمایان گردد(ورمزیار، نشریه جهاد اقتصاد، 1386).
  • بودجه ریزی عملیاتی هدف یا مجموعه ای از اهداف را تعریف می کند به پول آنها اختصاص می یابد. از این پس اهداف موضوعات و مقاصد خاصی مطرح شده و سپس هزینه های جزء به جزء بین آنها تقسیم می گردد.
  • بودجه ریزی عملیاتی اطلاعات و داده های عملکرد گذشته را تهیه و بدین وسیله اجازه مقایسه بین پیشرفت واقعی بدست آمده و مورد انتظار را نشان می دهد.
  • در مجموع در نظر داشتن این مسئله مهم می باشد که اطلاعات و داده های عملیاتی بهره گیری شده در بودجه بندی ادارات دولتی، مدیران را پیش روی کیفیت خدمات، هزینه کارائی و اثربخشی برنامه ها طرفداری می کند و تمرکز روی نتیجه هاست نه داده ها (یانگ، 2003، ص12).

 

1.1.2      وظایف بودجه عملیاتی

فرآیند بودجه عمومی، سه نوع متفاوت از وظایف را در بر دارد. : 1.وظیفه برنامه ربزی  2. وظیفه مدیریتی 3. وظیفه کنترلی

در بودجه های سنتی فقط وظیفه کنترلی وجود داشت، در حالی که در بودجه عملیاتی وظیفه مدیریت و برنامه ریزی به آن اضافه شده و به تعبیری به ستانده نیز توجه شده می باشد. در حقیقت بودجه عملیاتی بر دو موضوع تاکید  دارد : 1.ستانده و ارتباط بین ستانده یا تولید 2.نتیجه یا رضایت مردم

هدف نمائی بودجه ریزی عملیاتی، کمک به اتخاذ تصمیمات عقلائی درمورد تخصیص و تعهد منابع، بر اساس پیامدهای قابل سنجش می باشد .با این تفسیر، بودجه ریزی عملیاتی مقاصد ویژه زیر را دنبال می کند  

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟