دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی

پیشرفتهای تصریح‌شده در حوزه مدیریت منابع انسانی مشخص نمود که لحاظ‌کردن مدیریت منابع انسانی، می‌تواند به موفقیت کسب و کار منتهی گردد و از آن پس، مدیریت منابع انسانی، به‌عنوان بخش لاینفک استراتژی کسب و کار مورد توجه قرار گرفت. ظهور واژه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نتیجه چنین کوشش‌هایی بود. آن، به اندازه بسیاری با یکپارچه‌سازی و پیوستگی مدیریت منابع انسانی به استراتژی کسب و کار و سازگاری و تطبیق مدیریت منابع انسانی با کلیه سطوح سازمان مرتبط می گردد]21،30[.

 

حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، هنوز در حال رشد می باشد و توافق کمی میان اندیشمندان در تعریف قابل‌قبولی از آن هست. سخنان فراوانی، پیرامون اینکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، درمورد ارتباط و پیوند نظام‌مند افراد با سازمان و به‌صورت‌تخصصی، درمورد پیوند استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی با استراتژی‌های شرکت می باشد، مطرح گردیده می باشد. استراتژی‌های منابع انسانی، ضرورتاً طرح‌ها و برنامه‌هایی هستند که موضوعات بنیادین استراتژیک مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان را مورد توجه قرار داده و حل می‌کنند]31[. تمرکز آنها بر تنظیم فعالیتها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های منابع انسانی سازمان با طرح‌های شرکت و استراتژی واحد کسب و کار می باشد]31[. پس مدیریت استراتژیک منابع انسانی با استراتژی شرکت و مدیریت منابع انسانی مرتبط می گردد و بر یکپارچگی منابع انسانی با کسب و کار و محیطش تمرکز دارد. اعتقاد بر این می باشد که پیوند بین مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب و کار، به مدیریت مؤثر و استراتژیک منابع انسانی، بهبود در عملکرد سازمانی و سرانجام موفقیت یک کسب و کار ویژه منجر می گردد]25[. همچنین می‌تواند به سازمانها، در نیل به مزیت رقابتی، از طریق ایجاد سیستم‌های منحصر‌بفرد مدیریت منابع انسانی که قابل تقلید توسط سایرین نیست، کمک نماید]26،15[. برای وقوع چنین اتفاقی، دپارتمان‌های منابع انسانی، بایستی آینده‌محور باشند و استراتژی‌های منابع انسانی، بایستی همراستا و سازگار با طرح کلی کسب و کار اقدام نمایند]36[.

رویکرد آینده‌محور مبتنی بر منابع انسانی سازمانها، آنها را وادار می کند که به‌گونه‌منظم، تحلیل‌هایی را با در نظر داشتن نوع شایستگی‌های منابع انسانی مورد نیاز برای آینده خود صورت دهند و منطبق با وظایف کلیدی منابع انسانی (جذب، توسعه و پرداخت)، در جهت برآوردن چنین نیازهایی اقدام نمایند. لنگنیک هال و لنگنیک هال[1]، مباحث مختلفی را که در کانون توجه نویسندگان مدیریت استراتژیک منابع انسانی طی دهه‌های گذشته بوده‌اند، گردآوری کرده‌اند]27[. این عناوین عبارتند از حسابداری منابع انسانی (که کوشش‌هایی در جهت تخصیص ارزش به منابع انسانی، در کوشش به‌مقصود کمّی‌کردن ظرفیت سازمانی صورت می‌دهد)، برنامه‌ریزی منابع انسانی، پاسخ‌های مدیریت منابع انسانی به تغییرات استراتژیک در محیط کسب و کار، تطبیق منابع انسانی با جایگاه‌های استراتژیک یا سازمانی و حوزه گسترده‌تر استراتژی‌های منابع انسانی. برای این نویسندگان، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، یک فرآیند چند‌بُعدی با اثرات متعدد می باشد. چنین مکتوباتی، همچنین ماهیت انفعالی رشدیابنده وظیفه منابع انسانی، مشارکت بالقوه افزایشی‌اش با موفقیت سازمانها و ارتباطات دوجانبه (یکپارچگی) بین استراتژی کسب و کار و مدیریت منابع انسانی را عیان می‌سازد.

[1]. Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988, pp.454-470

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.