دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فصلچهارم:محاسبات و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه. 58

4-2)تجزیهوتحلیلدادهها. 58

4-2-1)توزیعفراوانینمونهبرحسبجنسیت:. 58

4-2-2):توزیعفراوانینمونهبرحسبسن. 59

4-2-3) توزیعفراوانینمونهبرحسبمیزانتحصیلات. 60

4-4)تحلیل بااستفاده از مدل SWOT. 62

4-4-1)نقاطقوتوضعفسازمانازمنظرمنابعانسانی. 63

4-4-2) فرصتهاوتهدیدهایسازمانازمنظرانسانی. 64

4-5)نتایجحاصلازازپرسشنامه. 66

4-5-1)نتایجنقاطقوت. 66

4-5-2)نتایجنقاطضعف. 67

4-5-3)نتایجفاکتورهایفرصت. 68

4-5-4)نتایجفاکتورهایتهدید. 69

فصلپنجم:نتیجهگیریوپیشنهادات

5-1) مقدمه:. 71

5-2) تحلیلنتایجتحقیق:. 71

5-2-1)تحلیلنتایجحاصلازآمارتوصیفی:. 71

5-2-2)ارائهراهکاربراساسمدلSWOT. 71

5-2-2-1)استراتژِیSO (نقاطقوت،فرصتها). 72

5-2-2-2)استراتژهایST (نقاطقوتوتهدید). 73

5-2-2-3)استراتژیهایWO (نقاطضعف،فرصتها). 74

5-2-2-4)استراتژیWT(نقاطضعفوتهدید). 75

5-3)طبقهبندیفاکتورهابرمبنایمدلBSC.. 76

5-4)انتخاببهتریناستراتژیبراساسروشماتریسکمی. 76

5-4-1)نحوهانتخاببهتریناستراتژی. 76

5-4-2)ترکیبSWOT باBSC.. 82

5-4-3)پیشنهاداتیبرایتحقیقاتآتی. 84

پیوست. 85

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………92

 

 

فهرست جداول

عنوان                                       صفحه

جدول شماره (3-1) ضریب آلفای کرونباخ پاره تست ها.. 42

جدول شماره (3-2) ماتریس SWOT (قوتها،ضعفها،فرصتهاوتهدیدها)   43

جدول شماره(3-3) ماتریس داخلی و خارجی (IE)………. 48

جدول شماره(4-1)توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت.. 58

جدول شماره(4-2)توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن….. 59

جدول شماره(4-3)توزیع فراوانی نمونه بر حسب اندازه تحصیلات  61

جدول شماره(4-4) نقاط قوت و ضعف سازمان از منظر منابع انسانی   63

جدول شماره (4-5) فرصت ها و تهدید های سازمان از منظر انسانی   64

جدول شماره (4-6) نتایج نقاط قوت………………. 66

جدول شماره(4-7) نتایج فاکتور های فرصت ……….. 67

جدول شماره(4-8) نتایج فاکتورهای تهدید………… 68

جدول شماره(5-1)انواع  استراتژی……………….. 72

جدول شماره (5-2)استراتژی های SO……………… 72

جدول شماره(5-3)استراتژی های ST………………. 73

جدول شماره(5-4)استراتژی های WO………………. 74

جدول شماره(5-5)استراتژی های WT………………. 75

جدول شماره(5-6)  طبقه بندی SWOT بر مبنای BSC…. 76

جدول شماره( 5-7)جدول ارزیابی کمی داخلی……….. 78

جدول شماره(5-8)جدول ارزیابی خارجی……………. 80

جدول شماره(5-9)انتخاب استراتژی برتر………….. 82

جدول شماره(5-10)تلفیق SWOTبا BSC…………….. 83

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                       صفحه

شکل (2-1) نمودار مدل ترکیب BSC+SWOT…………. 9

شکل (2-2) سیستم منابع انسانی و مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد…………………………….. 13

شکل(2-3) مدل مدیریت منابع انسانی میشیگان……… 15

شکل(2-4) مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست (مدل مقایسه‌ای)…………………………………. 16

شکل(2-5) مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 18

شکل (2-6) چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین………………………………….. 19

شکل (2-7) مدل عوامل مؤثر بر استراتژی‌ها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی…………………………………….. 20

شکل(2-8) چرخه منابع انسانی ویلسون……………. 21

شکل (2-9) مدل آسیب‌شناسی عملکرد سازمانی IDRC…… 22

شکل (2-10) عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی……….. 23

شکل (2-11) مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی… 25

شکل (2-12)مدل کنترل مدیریت منابع انسانی دفتر حسابرسی ایالت تگزاس                                                   26

شکل (2-13)مدل راه‌حل‌های عملکرد دولت مرکزی کارولینای شمالی 27

شکل (2-14)مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی بانک بین‌المللی بارودا- هند……………………………….. 28

نمودار شماره(4-1)توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت 59

نمودار شماره(4-2)توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن… 60

نمودار شماره(4-3)توزیع فراوانی نمونه بر حسب اندازه تحصیلات 61

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.