دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1      مقدمه

در مدیریت جدید منابع دولت، تعیین محدودیتهای دخالت دولت، مدیریت مطلوب منابع مالی، سیاست گذاری برای حداکثر کردن منافع اجتماعی نظام کلان مالی، انطباق اهداف میان مدت و کوتاه مدت در مخارج عمومی، نظم و انضباط مالی، بودجه عملیاتی، نظارت، کنترل و هماهنگی، شفافیت، پاسخگوئی مورد توجه قرار گرفته می باشد.

در تعیین محدوده های دولت صرف نظر از وظایف حاکمیتی، اگر زمانی فزونی عواید نسبت به          هزینه ها برای سرمایه گذاری دولت در امور اقتصادی کافی تلف می گردید اکنون تنها دخالت در مواردی قابل توجیه به حساب می آید که عدم دخالت دولت منافع اجتماعی تامین نشود در این حالت نیز مداخله دولت طیفی از سیاستگذاری ها، هدایتها و تشویق ها را در بر میگیرد که دخالت مستقیم از طریق سرمایه گذاری در امور اقتصادی آن واقع می گردد.

 

در رعایت انضباط کلان مالی، بحث آینده نگری مطرح می گردد و دولت ها از روزمرگی بر حذر شده و توصیه می گردد اهداف میان مدت قابل برآورد را مورد نظر قرار دهند تا نوسان ها و تلاطم های کوتاه مدت در جریان درآمدها به جریانی موزون در مخارج و دستاوردهای اقتصادی – اجتماعی برای کل جامعه تبدیل گردد. نظم و انضباط مالی سرلوحه توصیه های مخارج عمومی قرار گرفته و پایه این نظم و انضباط تفکر علمی و  تجربی در مورد روشهای کنترل و نظارت، هدفگذاری، عملیاتی ساختن بودجه، تعهد نسبت به اهداف عملیاتی و الزام به پاسخگوئی می باشد. در همان حال کنترل جریان وجوه، پیشبرد عملیات و دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد و در این رهگذر کوشش بر برقراری پیوند بین عملیات پیش بینی شده با اهداف مورد نظر می باشد. (سعیدی، 1385، ص 142).

بودجه ریزی عملیاتی سیستمی می باشد که در آن منابع مصرف می شوند تا نتیجه ای معقول و در راستای اهداف سازمانها بدست آید. در این نام بودجه بندی بر مبنای اهداف صورت میگیرد. در بودجه بندی عملیاتی سازمانها با یک طرح کلی، یک سری برنامه و تعداد بسیار زیادی پروژه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و با توجه سیستمی بودجه بندی می گردد. در این نظام بودجه ریزی، امکان مقایسه پروزه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثربخش جدید آنها در نیل به اهداف کلی وجود خواهد داشت زیرا بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جوئی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. در بودجه عملیاتی طبقه بندی عملیات به حدی می باشد که هدفها شفاف تر اظهار می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه یابی، ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد(سعیدی، 1385، مقدمه).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟