دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش پایه در فرمول شاخص قیمتی سهام در موارد زیر بایستی تغییر یابد:

الف- ورود شرکت جدید- با در نظر داشتن این مساله که شاخص قیمتی بورس تهران، شاخص کل سهام می­باشد (All Share Index) و پذیرش شرکت­های جدید در بورس یک فرایند طبیعی در هر بازار سرمایه­ای می­باشد با ورود شرکت جدید بایستی تغییراتی در ارزش پایه سهام ایجاد گردد تا این تغییر اثر نامطلوبی بر شاخص قیمتی سهام نداشته باشد.

ب- خروج شرکت- با خروج شرکت از لیست شرکت­های پذیرفته شده در بورس نیز بایستی ارزش پایه تغییر یابد زیرا که تعداد سهام و تعداد شرکت­ها فعال در بورس اوراق بهادار به این وسیله کاهش یافته می باشد برای اعمال این تغییر نیز در مخرج فرمول محاسبه شاخص قیمت سهام تغییرات صورت گرفته را اعمال می­نماییم.

ج- افزایش سرمایه ناشی از حق تقدم(از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامدارن)- با افزایش سرمایه یک شرکت به وسیله حق تقدم صاحبان سهام (و یا فروش آزاد)، علاوه بر افزایش ارزش جاری سهام، تعداد سهام کل بازار نیز افزایش خواهد پیدا نمود و لازم می باشد تا در تعداد سهام سال پایه تغییرات صورت بگیرد تا افزایش در سرمایه یک شرکت تأثیر نامطلوب بر شاخص قیمت سهام نگذارد.

د- ادغام شرکت­ها- اگر شرکت جدیدی با ادغام دو یا چندین شرکت فعال در بورس ایجاد گردد، بایستی با بهره گیری از فرمول تعدیل، سهام شرکت­هایی که با هم ادغام شده اند حذف و شرکت جدید با تعداد سهام جدید و ارزش جاری سهام جدید به مجموعه شرکت­های پذیرفته شده اضافه گردد. چنانچه این تغییر در زمان ادغام این شرکت­ها صورت نگیرد بی­شک شاخص بدست آمده بدلیل غیر واقعی بودن قابل اتکا نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟