دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1.1      روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف[1]

این روش بودجه ریزی در پی آن بود تا اهداف اظهار شده از طریق دستگاههای اجرائی را به تقاضاهای اجرائی را به تقاضاهای بودجه ای آنها پیوند دهد. این نام به گونه ای طراحی شده بود تا مسئولیت دستیابی به خروجی ها و نتایج مورد توافق را بر عهده مدیران آن دستگاهها قرار دهد. در این نظام فرآیندهایی طراحی        می گردد که جهت نیل به این خروجی ها مورد نیاز می باشد. ارزیابی نتایج هزینه های دولت در این دوره آغاز گردید که امروزه به آن ارزیابی نتایج[2] (پیامدها) می گویند.  در این بودجه ریزی هدفمند یا بر مبنای هدف، مشکل اصلی تعیین سهم هر یک از مدیریت ها در کمک به تولید اهداف می باشد. این سهم را مدیریت بر مبنای هدف تعیین می کند. مسئله دیگر بهره گیری از شاخص های مناسب برای تسهیم هزینه ها بر مبنای هدف می باشد. در سازمان ها و پروژه های بزرگ که خدمات و محصولات متفاوتی تولید می گردد نمی توان از یک شاخص برای تسهیم هزینه ها بهره گیری نمود(عباسی، 1387، ص 46).

در بعضی از کشورها تحت عنوان «بودجه پاکتی»[3] نامیده می گردد.  بودجه بندی بر مبنای هدف، بودجه ریزی با فرآیند جیره بندی از بالا به پائین می باشد که در آن تعیین اولویت ها و محدودیت ها در بالا، اساس انتخاب راه کارها در پائین می باشد. این نوع بودجه بندی نه بر عقلائی بودن اقتصادی که بر عقلائی بودن سیاسی تکیه می کند (الماسی، 1387، ص 179 و 180).

 

1.1.2      روش بودجه ریزی عملیاتی[4]

بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای می باشد که در آن ارتباط بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می گردد. از نظر فیلدینگ اسمیت، بودجه عملیاتی منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص می دهد.

در بودجه عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها، طرحها تفکیک می گردد. به علاوه حجم عملیات و هزینه ای اجرای هر یک از عملیات طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده[5]، روش اندازه گیری حجم کار[6]و هزینه یابی بر منای فعالیت اندازه گیری شده و این هزینه ها مبنائی برای انعقاد قرارداد با دستگاه اجرائی برای تصویب و تخصیص اعتبارات خواهد بود.

در بودجه ریزی عملیاتی ارتباط دولت با دستگاه اجرائی شبیه ارتباط کارفرما با پیمانکار می باشد. اعتبارات در قبال عملیات و نتایج کار مورد انتظار به دستگاههای اجرائی تخصیص می یابد و دستگاه اجرائی در قبال دریافت بودجه پاسخگو خواهد بود.

بطور کلی می توان گفت که بودجه عملیاتی همان بودجه برنامه ای می باشد که بنحو دقیقتر و روشن تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه ((هزینه- فایده)) تجزیه و تحلیل می کند (عباسی، 1387، صص 49-48).

 

[1] – Management by objective

[2] – outcomes

[3] – Envelope Budgeting

[4] – Performance Budgeting

[5] – Cost Accounting

[6] – Work Measurement

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟