مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-1- مطالعه فرضیه اول پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این پژوهش تائید نشده می باشد. زیرا در تحلیل رگرسیون چند متغیره نظاره می گردد که ضریب برآورد شده برای متغیر اندازه شرکت (Size) برابر با 412/0 می باشد که با توجه ستون معنی­داری نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنی­دار نیست زیرا سطح معناداری آن برابر با 253/0 می باشد که بیشتر از 5% می باشد پس ارتباط معناداری بین اندازه شرکت ها و سطح افشای اختیاری وجود ندارد و فرضیه اول پژوهش رد می گردد. یعنی نمی توان گفت که شرکت های با اندازه بزرگ اطلاعات بیشتری را نسبت به شرکت های با اندازه کوچک افشا می کنند. احمد و نیکول (1994) اظهار می­کنند که شرکت­های بزرگ اطلاعات بیشتری را افشا می­کنند بنابر این سطح افشای آنها بالا می باشد همچنین کوک (2002) اظهار می­کند که شرکت­های بزرگ تمایل به وجود در اقتصاد­های بزرگ را دارند بنابر­این ممکن می باشد تمایل زیادی به تهیه اطلاعات اضافی داشته باشند که نتیجه این پژوهش مخالف با تحقیقات پیشین احمد(1994)، کوک(2002)، حمامی(2009) می باشد.

5-3-2- مطالعه فرضیه دوم پژوهش:

بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این پژوهش تایید شده می باشد. زیرا ضریب برآورد شده برای متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی (GovQ) برابر با 012/0 می باشد که با در نظر داشتن اینکه معنی داری این ضریب برابر با 0012/0 می باشد و این مقدار از سطح خطای مورد پذیرش در این پژوهش کمتر می باشد و این به معنای معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 5% می باشد و به بیانی دیگر ارتباط معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت ها هست. پس با در نظر داشتن نتایج این پژوهش این فرضیه تایید می گردد. که نتیجه این پژوهش همسو با مبانی نظری ارائه شده در فصول گذشته و انتظارات ما در هنگام تدوین این فرضیه و همچنین مطالعات پیشین مانند ایتدرج، ونگ و همکاران(2011) می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید