مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

تجزیه و تحلیل دادها ، فرایند چند مرحله ای می باشد که طی آن دادها ، به روش های مختلف جمع آوری ،دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری نتیجه گیری در مورد سوآلات و فرضیات پژوهش را فراهم سازد.

در این فرایند ، انتخاب صحیح ترین و مناسب ترین روش که بتواند هم از نظر مفهومی و هم ازنظر تکنیکی نتایج مورد نظر را بدست آورد مهم و ضروری می باشد.

تجزیه و تحلیل به‏عنوان مرحله­ای از روش علمی، از پایه­های اساسی هر پژوهش می‏باشد. در این مرحله از پژوهش، کلیه فعالیت­ها برای رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‏گردد. بعبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش عبارتست از روشی که بوسیله آن کلیه داده‏های گردآوری شده، در یک فرآیند علمی آزمون می‏شوند.

فصل حاضر بعنوان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات آغاز به توصیف ویژگی متغیر های پژوهش می پردازد و پس از آن با بهره گیری از مدل های رگرسیونی و پیش شرط مربوط به آن ، داده ها را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار میدهد تا نتایج آزمون فرضیات تعیین گردد.

4-2- آمارتوصیفی

برای مطالعه مشخصات عمومی و پایه­ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه وتحلیل دقیق آن­ها وشناخت جامعه آماری مورد پژوهش، آشنایی با آماره­های توصیفی مربوط به متغیرها لازم می باشد. با در نظرگرفتن معیارهای تصریح شده در فصل سوم، راجع به انتخاب نمونه و تأثیرآن روی اندازه نمونه در کل از 112 شرکت در طی سال­های 1386-1390 در این پژوهش بهره گیری گردید.

در نگاره 4-1 نظاره می گردد ­ که افشای شرکت ها(FULDISC) دارای میانگین 65/0 بوده که بیشترین عدد این متغیر 90/0 می باشد و کمترین آن 11/0 می باشد که نتیجه این پژوهش با تحقیقات انجام شده در این زمینه در ایران مانند مدرس(1390) و پارچینی(1388) همسو می باشد و همچنین انحراف معیار آن برابر با 18/0 می باشد که با در نظر داشتن تحقیقات مشابه داده­های این پژوهش از پراکندگی کمتری برخورد می باشد. جدول 4-1 عدد 705/2- را برای کمترین مقدار متغیر بازده دارایی هاROA که جهت سنجش آن و همگن کردن داده­ها از  نسبت سود بعد ازکسر مالیات به کل دارایی ها بهره گیری می­گردد نشان می­دهد و عدد 86/0را برای بیشترین آن نشان می­دهد و میانگین آن 46/0 می باشد که نشان می دهد که شرکت های نمونه متوسط نیمی از دارایی های خود بازده داشته اند. برای اندازه شرکت­ها SIZE در این پژوهش که از لگاریتم مجموع دارایی­ها بهره گیری شده می باشد دارای میانگین 54/5 و بیشترین مقدار این متغیر 65/7 و کمترین آن 25/4 می باشد که با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده در کشور، شرکت­های نمونه این پژوهش تقریبا دارای اندازه متوسط هستند. هم­چنین در نگاره 4-1 آمار توصیفی سایر متغیرهای پژوهش آورده شده می باشد. نگاره های زیر توزیع بعضی از متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید