عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6: تعاریف خصوصی سازی

از خصوصی سازی و چیستی آن تعاریف زیادی به اقدام آمده می باشد که ذیلا به بعضی از آنها تصریح می گردد:

“فرایندی می باشد که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیت ها یا بنگاههای تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند [1]

خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد.

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می گردد. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را بایستی به بخش خصوصی واگذار نمود(کابلی زاده، 1384).

خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش تأثیر نیروهای بازار می باشد(د.سوزان و مگینسون،1999) [2].

خصوصی سازی به معنی انجام فعالیت ها توسط بخش خصوصی یا انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد( ولجانوسکی،1989) [3].

خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش را گویند(ونگ و لین،2005) [4].

خصوصی سازی عبارت از به وجودآمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد( بارباس،2006) [5].

فرایندی می باشد که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیتها با بنگاه های تحت مالکیت تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند.

بیس لی ولتیل چایلز خصوصی سازی را اینگونه تعریف کرده می باشد: “خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش تأثیر نیروهای بازار  می باشد در صورتی که 50% سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد”

شوارتز: “خصوصی سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد”.

همچنین در فرهنگ  اقتصادی آمده می باشد: “خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی می باشد”.

درخصوصی سازی بایستی به بکارگیری مکانیزم های انگیزشی از ابزارهای بخش خصوصی، اهرم های سودآوری از طریق انجام کنش ها و واکنش ها پیش روی نیروهای بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی سازی بایستی شرایط باز کردن درهای اقتصادی یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با در نظر داشتن داده ها و بازده ها ایجاد گردد.

با در نظر داشتن شرایط گوناگون برای کشورها، از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده می باشد؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده می باشد این در حالی می باشد که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی آن می تواند منجر به این امر گردد. موفقیت خصوصی سازی با بهره گیری بهینه از منابع در دسترس محقق می گردد.

خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با در نظر داشتن برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد.

در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته می باشد اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با در نظر داشتن سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال نمود پس انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به مقصود عدم روبرو شدن با این قبیل معضلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.

کمرنگ شدن تأثیر دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی می تواند یک راهکار مناسب برای عملکرد بهتر اقتصاد باشد. این واگذاری بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده گردد دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از طرفداری دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر می باشد بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو اقدام کند.

[1]  Beltratti et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]  Dsuzan and Megginson

[3]  Veljanovski

[4]  Vong and Lin

[5]  Barabas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

این پژوهش شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

مطالعه عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

مطالعه بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

مطالعه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری