عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش

معاملاتی که سرمایه در گردش را تغییر می دهند گوناگون هستند. برای تشخیص اثر این معاملات کافی می باشد آنان را به سه دسته تقسیم کنیم تا تاثیر هر دسته معامله بر سرمایه در گردش مشخص گردد. این سه دسته به تبیین زیر می باشد:

تغییرات در ارزش ویژه: هر افزایشی که در ارزش ویژه در فاصله دو دوره مالی ایجاد گردد، منبعی از لحاظ افزایش سرمایه در گردش به شمار می رود و برعکس هر گونه کاهشی به وجود آمده باشد، مانند مصارف می باشد و کاهش سرمایه در گردش را به دنبال دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تغییرات در بدهی بلند مدت: افزایش در بدهی بلند مدت در طی دوره مالی منبعی در جهت افزلیش سرمایه در گردش به شمار می رود. طبعا هر گونه کاهش در بدهی بلند مدت پیدا گردد از مصارف وجوه حکایت می کند و موجب کاهش در سرمایه در گردش می گردد.

تغییرات در دارایی ثابت: کاهش در دارایی ثابت خالص در فاصله دو دوره مالی موجب افزایش وجوه و نتیجه افزایش سرمایه در گردش می گردد. بر عکس افزایش دارایی ثابت از کاربرد وجوه در تحصیل آن حکایت می کند و سبب کاهش سرمایه در گردش می گردد(شر[1]،1989).

2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه

معمولا تغییرات عمده در سرمایه در گردش ناشی از تحولاتی می باشد که در ارزش ویژه ایجاد شده می باشد. افزایش ارزش ویژه به خصوص وقتی از سود عملیاتی به وجود آمده باشد منبعی می باشد که سرمایه را بالا می برد.

کاهش سرمایه در گردش وقتی از نقصان ارزش ویژه ناشی گردد، خطر آفرین می باشد و اگر از زیان عملیات به وجود آمده باشد خطر بزرگتری می باشد. اعلام سود سهام از ارزش ویژه می کاهد و پرداخت آن سرمایه در گردش را کاهش می دهد، تصمیم به پرداخت سود سهم بایستی زمانی اتخاذ گردد که اثر آن بر روی سرمایه در گردش تعیین شده و مطالعه شده باشد. فروش سهام جدید برای مدتی سرمایه در گردش را افزایش می دهد، مشروط بر اینکه صرف نیازهای جاری موسسه گردد نه اینکه برای گسترش دارایی های ثابت و یا واریز بدهی های بلند مدت به کار رود. همچنین، کاهش سرمایه از محل اقلام دارایی جاری یا از طریق ایجاد بدهی جاری موجب کاهش ارزش ویژه و سرمایه در گردش می گردد. مبادله سرمایه با مواد اولیه یا کالا مسلما بر سرمایه در گردش می افزاید.

2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت

واریز بدهی بلند مدت با مصرف وجوه همراه می باشد و موجب کاهش سرمایه در گردش می گردد. از طرف دیگر افزایش بدهی بلند مدت بر سرمایه در گردش می افزاید، اما هر چند که بدهی سرسید بلند مدت داشته باشد اما محاسن وجوه به دست آمده از افزایش سرمایه را ندارد، زیرا:

وام بلند مدت غالبا با وثیقه گذاشتن دارایی تحصیل می گردد و حتی وقتی بدون وثیقه هم باشد، وام دهندگان به گونه ضمنی در مالکیت دارایی های واحد تجاری سهیم می شوند که به هنگام بروز معضلات عدم پرداخت عملا نشان داده می گردد(بردیا[2] ،1988).

اقساط سالانه با پرداخت وام بلند مدت و هزینه های مربوطه از محل سود سالانه تامین و پرداخت گردد.

اخذ وام بلند مدت غالبا موجب از دست رفتن اعتبارات کوتاه مدت می گردد. یعنی به علت وجود وام، محدودیت هایی در داد و ستد ایجاد می گردد در حالی که وقتی سرمایه در گردش با فروش سهام جدید افزایش یابد، غالبا موجب تقویت اعتبار در کسب وام های کوتاه مدت می گردد.

[1] Scherr

[2] Bardia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری