مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

پژوهش­های علمی، مطالعه نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده های طبیعی می باشد که روابط احتمالی بین این پدیده­ها به وسیله­ی نظریه و فرضیه هدایت می شوند. پایه­ی هر علمی روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین علوم به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می­رود. روش پژوهش، مجموعه ای از قواعد، ابزار وراه­های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکل می باشد (خاکی، 1384).

یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر به یافتن پاسخ یا پاسخ هایی ، یاری نماید.

این فصل بعنوان روش شناسایی پژوهش  آغاز مساله پژوهش و سپس فرضیه های آن را اظهار می کندودر ادامه جامعه آماری، روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیرهای پژوهش و سایر موضوعات مربوط را تشریح می نماید.

3-2-  روش پژوهش

این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. پژوهش همبستگی، زمانی بکار می رود که محقّق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف­(در قالب متغیّرهای مستقل) مربوط به یک گروه از دو یا چند گروه را در اختیار دارد و هدف مطالعه اندازه تغییرات دو یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر می­باشد و تحلیل رگرسیون یکی از انواع پژوهش همبستگی می باشد که از آن در این پژوهش بهره گیری خواهد گردید.

روش پژوهش حاضر قیاسی_  استقرایی، بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای،  مقالات و سایت ها بصورت قیاسی و جمع آوری داده ها برای تایید یا رد فرضیه ها از استدلال استقرایی بهره گیری می گردد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد این روش در پژوهش هایی سودمند می باشد که هدف آنها کشف ارتباط بین متغیر ها می باشد در این پژوهش کوشش می گردد که همبستگی بین متغیر­های پژوهش آزمون گردد. این پژوهش از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد زیرا اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات بهره گیری می گردد.

از سوی دیگر، این پژوهش به دلیل اینکه در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی می باشد و اطلاعات سودمندی را در  زمینه واقعیات موجود به دست می­دهد ماهیت کاربردی نیز دارد.

پژوهش مورد نظر از آن دیدگاه که به مطالعه داده های مرتبط با دوره ای از زمان (از سال 1386 لغایت سال 1390) می­پردازد مقطعی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری