مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 روش پژوهش

غالبا روشی که در تحقیقات علوم انسانی به کار می رود، روش پژوهش توصیفی می باشد. هدف از انجام این روش پژوهش، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا موضوع می باشد. به بیانی دیگر محقق کوشش می کند تا آن چیز که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از جایگاه بگیرد. به بیانی دیگر، می توان گفت که مطالعه توصیفی، آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال می باشد، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته که به شرایط موجود مربوط می شوند را نیز، مورد مطالعه قرار می دهد. پژوهش توصیفی با روابط بین متغیرها، آزمون فرضیه ها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی که دارای روائی جهان شمول می باشد، سرو کار دارد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. در این نوع پژوهش ها، هدف مطالعه ارتباط موجود بین متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده می باشد جمع آوری و تجزیه و تحلیل می گردد(عبدالخلیق، آجین کیا،1379). همچنین از آنجایی که این پژوهش می تواند به گونه عملی، مورد بهره گیری قرار گیرد، یک پژوهش کاربردی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی بهره گیری شده می باشد.

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری

در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر پژوهش هستند، تصریح نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش درمورد آن‌ها بپردازد. یک عضو جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری می باشد پس چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری می باشد که از بین آن گروه نمونه انتخاب می گردد. در این پژوهش، جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی بهره گیری گردیده می باشد؛ از طرفی نمونه آماری بایستی دارای شرایط زیر باشد:

  • سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه ختم گردد. (142)
  • قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند. (15)
  • جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و بانک ها نباشند. (34)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سهام شرکت از آغاز سال 1387 تا پایان سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد. (43)
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دوره مالی مورد نظر در دسترس باشد. (18)
  • با بهره گیری از ضریب (06/0) فرمول کوکران. (84)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید