عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11 عوامل تعیین کننده اندازه سرمایه در گردش

اندازه سرمایه در گردش در هر شرکت تحت تاثیر عوامل خاصی می باشد. بدیهی می باشد که به دلیل تفاوت درجه حضور این عوامل در شرکت ها نیاز به سرمایه در گردش هم متناسب با آنها متفاوت می گردد. بعضی از این عوامل به تبیین زیر می باشد:

ماهیت تولید(فعالیت)شرکت

اگر شرکت ها را به لحاظ ماهیت فعالیت به سه دسته مالی(بازرگانی)، خدماتی و صنعتی تقسیم کنیم نیاز به سرمایه در گردش در این سه دسته از شرکت ها متفاوت می باشد. شرکت های بازرگانی و مالی سرمایه در گردش زیادی لازم دارند. شرکت های خدماتی نیاز کمتری به سرمایه در گردش دارند و شرکت های صنعتی حد وسط این دو دسته از شرکت ها قرار بگیرند. علاوه بر ماهیت فعالیت شرکت ها اندازه فعالیت آنها نیز یک عامل تعیین کننده در اندازه سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد، هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می گردد.

دوره تولید شرکت

هرچه تولید شرکت یعنی مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده بیشتر باشد نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می گردد. نوع فرآیند تولید و فن آوری شرکت هایی که در یک صنعت قرار دارند تأثیر تعیین کننده ای در دوره تولید دارد. لذا همواره شرکت ها بایستی سراغ فنون تولیدی بروند که این دوره را کوتاه تر کنند و البته مدیریت بهینه عملیاتی نیز در کوتاه کردن این دوره تأثیر دارد، چه بسا که نوع فرآیند تولید، دوره تولید را کوتاه کند اما عوامل جانبی این اثر را خنثی کنند. همچنین ممکن می باشد بخشی از این دوره تولید را از طریق تامین مالی به وسیله عرضه کنندگان مواد اولیه کاهش پیدا کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،1376). بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات منحصر به فرد تولیدی این فرصت را در اختیار شرکت می گذارد تا بتوانند تولیدات خود را پیش فروش نموده که این هم در کاهش نیاز نقدینگی موثر می باشد.

خط مشی تولید

در شرکت هایی که فروش آنها فصلی می باشد خط مشی تولید شرکت اثر مهمی بر نیاز نقدینگی شرکت دارد، معمولا این شرکت ها یرای اینکه پاسخگوی مشتریان خود باشند می توانند دو خط مشی تولیدی را انتخاب کنند. یک خطی مشی این می باشد که شرکت در فصل فروش از ظرفیت کامل تولید خود بهره گیری کند و در فصول دیگر تولید نکند و خط مشی دیگر این می باشد که شرکت تولید خود را به گونه ثابت طی سال انجام دهد و فصل بدون تولید نداشته باشد. بدیهی می باشد که خط مشی تولیدی دوم نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد و خط مشی اول نیز عدم بهره گیری از امکانات شرکت در فصول دیگر را به دنبال دارد. بسته به اینکه کدام خط مشی دنبال گردد شرکت بایستی تبعات آن در سرمایه در گردش را بپذیرند. البته بعضی از شرکت ها به دلیل اینکه آنها قادر هستند در فصول دیگر از امکانات تولید در جهت تولید سایر محصولات بهره گیری کنند، مشکل خط مشی اول از بین می رود.

خط مشی اعتباری عرضه کنندگان مواد

اگر خط مشی عرضه کنندگان مواد، خط مشی فروش اعتباری باشد، سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز شرکت خریدار خواهد بود، همچنین اگر شرکت با شرایطی مواجهه باشد که خریداران محصولات حاضر به پیش پرداخت باشند، سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، کاهش می یابد.

نرخ رشد و توسعه فعالیت شرکت

معمولا شرکت های در حال رشد نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند و معمولا این نیاز پیوسته می باشد. متناسب با نرخ رشد شرکت اندازه سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت نیز افزایش می یابد.

سهولت دستیابی به مواد اولیه

در مواقعی که عرضه کنندگان مواد اولیه محدود هستند و یا به هر دلیل بعضی از مواد اولیه به آسانی در اختیار شرکت قرار نمی گیرد، در این گونه موارد شرکت ناچار می باشد سرمایه گذاری زیادی در مواد اولیه انجام دهد. معمولا آن مواد اولیه ای که عرضه محدود دارند و توزیع آن نیز جیره بندی شده می باشد، مستلزم پیش پرداخت می باشد. مواد اولیه ای که فقط در فصول معینی عرضه می شوند موجب افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت می باشد، زیرا شرکت ناچار می باشد این مواد را در فصول عرضه آن خریداری و برای تمام سال نگهداری کنند.

سطح سود

در مورد شرکت هایی که فروش اعتباری طولانی ندارند، حجم سود شرکت یک منبع مهم تامین کننده نیاز نقدینگی شرکت می باشد. شرکت ها می توانند قسمتی از سود خود را جهت تامین نیاز نقدینگی در شرکت اندوخته کنند(بردیا[1]،1985).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خط مشی تقسیم سود

پرداخت سود منابع نقدی شرکت را مصرف می کند و لذا به همان اندازه هم بر سرمایه در گردش اثر می گذارد. اگر شرکت تصمیم بگیرد سود را تقسیم نکند و در شرکت نگهداری کند، سرمایه در گردش شرکت افزایش می یابد و به هر حال با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در تقسیم سود بایستی در این مورد توازن را رعایت کنیم که پرداخت سود سهام جایزه به جای سود یک روش موثر می باشد.

تغییرات سطح قیمت

تاثیر تغییرات سطح عمومی قیمت ها روی جایگاه سرمایه در گردش، بستگی به ماهیت عملیات شرکت و جایگاه شرکت در بازار محصول دارد. اگر سطح قیمت ها بالا رود(تورم) سرمایه در گردش مورد نیاز بیشتر می گردد. اگر شرکت بتواند به گونه متناسب قیمت کالای خود را بالا ببرد، تا حدی قادر می باشد که نیاز به سرمایه در گردش را تامین کند.

نوسانات مربوط به دوره های تجاری

دوره های رونق با رکود اقتصادی هر کدام الزامات خاصی برای سرمایه در گردش دارند. در دوره های رونق که شرایط اقتصادی منجر به افزایش فروش می گردد نیاز به سرمایه هم بیشتر می گردد. در دوره های رکود که شرایط اقتصادی منجر به کاهش فعالیت ها و فروش می گردد نیاز به سرمایه در گردش کمتر می گردد. معمولا این تاثیر پذیری سرمایه در گردش در ناحیه موجودی کالا می باشد(شر[2]،1989).

[1] Bardia

[2] Scherr

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری