مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- مروری بر ادبیات افشا

2-3-1- تعاریف افشا

در ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی اظهار شده می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

هندریکسن و ون بردا  (1992)[1]درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنین تعریف کرده­اند ” : افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات می باشد. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار می کنند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارش­های مالی، که معمولاً بصورت سالیانه می باشد، می­دانند“.

بلکویی[2](1943) در کتاب تئوری حسابداری، افشا را در برگیرنده­ی اطلاعاتی می­داند که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع گردد و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشا بدین معنی می باشد که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف یا پنهان گردد.

ولک و همکاران[3] در کتاب تئوری­های حسابداری افشا را در برگیرنده­ی اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت های مالی می­دانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه­ای را به عنوان یکی از موارد افشا شده خارج از متن صورتهای مالی معرفی می­کنند.

بعلاوه تحقیقات پیشین نشان می­دهند که افزایش نقد شوندگی در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های سرمایه پایین تر می­باشد بوتوسان­(1997)،  بوتوسان و پلوملی(2002)، دیاموند و­ورچیا­(1991)، لویز و ورچیا(2000)، لانگ و لاندهلم(1996)[4] شواهدی را در ارتباط با منافع بالقوه رشد افشا شامل کم کردن ریسک برآورد و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان دادند.

افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار ها ی سرمایه می باشد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا اظهار می­دارد که گزارشگری کسب و کار و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرآیند تصمیمات سرمایه­گذاری می­­­باشد. اگرچه قانون گذار قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیم­گیری سرمایه­گذاران تصویب کرده می باشد اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایه­گذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمی­کند. ساختار مالکیت شرکت نیزممکن می باشد باعث حاصل شدن عامل تعیین کننده ساختار افشا­سازی گردد ( رافورنیر[5]،1995 ) هرگاه، پراکندگی مالکیت هست، سرمایه­گذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شده­­­ای که می­تواند توسط مدیریت دیده بان بهره گیری گردد، سوق دهد(گلب[6]،2000 ) در این ارتباط، مک کینون و دالیمونس[7](1993)پیشنهاد می­کنند که افشای اختیاری ممکن می باشد در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانیکه سهام شرکت زیاد نگهداشته شده، مفید باشد. بعلاوه، پراکندگی مالکیت ممکن می باشد فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد(پارچینی، 1388).

واتز و زیمرمن[8](1986 )، مخالفت این قضیه بودندکه تنظیم­کنندگان دولتی و سیاستمداران، اطلاعات حسابدارای را در طرفداری از انتقادات خود نسبت به شرکت یا صنعتی که ایجادکننده سود اضافی می باشد، بکار برند. در واقع مخالف این موضوع بودند که شرکتها ناشی از فرضیه هزینه سیاسی رویه­های حسابداری را به نحوی انتخاب کنند که درآمد را کاهش دهد به نحوی که نمایش سیاسی راکم کند.

تحقیقات واتز و زیمرمن(1986) نشان دادندکه شرکتها با افزایش هزینه­های سیاسی رویه­های را انتخاب می کنند که هزینه هایشان را کاهش دهد.

سیاست­های افشای اطلاعات در یک طیف از افشای کامل تا افشای بخشی از اطلاعات طبقه بندی می گردد. همچنین عدم افشای اطلاعات بستگی به اندازه حساسیت حقوق برعملکرد مدیر در حد بالا، متوسط یا پایین می باشد. در افشای بخشی اطلاعات اخبار خوب زودتر از اخبار بد افشا می­گردد و در این زمان می باشد که به احتمال زیاد دارندگان اطلاعات نهایی در ارتباط اخبار بد، سهام خود را به احتمال زیاد می­فروشند تا اینکه خریداری کنند. احتمال و مقدار افشای اختیاری اطلاعات به اندازه حساسیت حقوق مدیر بر عملکرد مدیر، کیفیت شرکت، و شمار شرکای دارنده اطلاعات نهانی و کاهش نقد شوندگی بازار بستگی دارد. اجرای سختگیرانه قوانین معاملات متکی بر اطلاعات نهانی افشای بیشتر اطلاعات را ترغیب می کند در حالی که ممنوعیت فروش کوتاه مدت سهام برای دارندگان اطلاعات نهانی افشای کمتر اطلاعات را ترغیب می کند (همان منبع).

نتیجه اصلی در این حوزه ناشی ازتحقیق گروسمن (1981) و میلگروم (1981) این می باشد که در یک بازار با انتظارات منطقی و افشای اطلاعات بدون هزینه، شرکت­ها بصورت اختیاری همه اطلاعات راافشا خواهند نمود. بازار و افرادی که در بازار حضور دارند می­دانند که شرکت­ها اخبار خوب را افشا می­کنند و از افشای اخبار بد خود داری می­کنند و پس بصورت منطقی این اقدام شرکت را بعنوان عدم افشای اطلاعات تفسیر خواهد نمود. در واقع جو بازار به گونه ای می باشد که اگر شرکت­ها اطلاعاتی را که مورد نیاز سرمایه­گذاران می باشد به موقع افشا نکنند باعث می­گردد بازار نسبت به شرکت بدگمان گردد و قیمت سهام شرکت به کمترین سطح ممکن برسد. با این تفاصیل نتیجه افشای کامل اطلاعات با رواج دادن الزامات افشای اجباری اطلاعات ساز گار نیست و مدیران بطور گسترده بر اساس نظر و صلاحدید خوداطلاعات را افشا می­کنند(همان منبع).

[1] Hendriksen & Vanberda

[2] Belkoui

[3] Wolk et. al

[4] Botosan; Botosan & Plumlee; Diamond & Verrecchia; Leuz & Verrecchia. Lang and Lundholm

[5] Raffournier

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Gelb

[7] McKinnon and Dalimunthe

[8] Watts and Zimmerman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری