دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل کنترلی

عدم وجود نظام جامع جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی عدم وجود  تجربه کافی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عدم وجود شاخص اندازه گیری در بودجه بندی عملیاتی، عدم وجود سیستم گزارشگری برای بودجه ریزی عملیاتی و عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی و همچنین تمایل مدیران به بهره گیری از چارچوب شیوه های سنتی بودجه ریزی و گزارشگری مانند عوامل کنترلی هستند که در پژوهش حاضراز طریق سوالات 13 الی 18  مورد ارزیابی قرار می گیرید.

 

1.1      چهارچوب پژوهش

پس از روشن شدن موضوع که برگرفته ازمطالعات گسترده محقق و نیز مسایل و معضلات موجود در دستگاههای اجرایی استان از بعد بودجه ریزی عملیاتی می باشد، به پیشینه پژوهش پرداخته گردید. مطالعه پیشینه پژوهش و مطالعه موضوع این فرصت را به محقق می دهد تا مسئله را بهتر شناخته و اطلاعات کاملی درمورد موضوع مورد پژوهش بدست آورد. مطالعه مباحث نظری وتئوریک موضوع پژوهش، افق تازه ای را در برابر محقق قرارمی دهد. محدود کردن مسئله پژوهش، پیداکردن روشهای جدید و اجتناب از به کاربردن روشهای بی نتیجه ازمهمترین کارکردهای مطالعه منابع می باشد. از دیگر کارکردهای مطالعه موضوع پژوهش، تدوین اهداف و فرضیات یا سوالهای پژوهشی می باشد که درفصل یک تحت عنوان کلیات پژوهش آمده می باشد. انتخاب نوع آزمونهای آماری به سوالهای پژوهشی بستگی دارد. ارتباط پیش بینی شده دردیاگرام ذیل بین روش پژوهش وآزمون آماری اولیه (نمودار3-1) به مقصود تبیین چهارچوب پژوهش می باشد. نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل داده برای تایید تئوریها و پیشینه می باشد و همچنین می توان ازنتایج پژوهش (فصل 5) به مقصود تایید ادبیات پژوهش(فصل 2) بهره برد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟