دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نحوه محاسبه تپیکس

شاخص قیمت سهام بورس تهران بر اساس قیمت جاری سهام محاسبه می­گردد و زیرا تأکید بر قیمت­های جاری بیشتر می­باشد این شاخص با بهره گیری از فرمول لاسپیرز بدست می­آید. در این روش ارزش جاری کلیه متغیرهایی که عناصر اصلی محاسبه شاخص می­باشند بر ارزش این متغیرها در سال پایه تقسیم می­گردد.

(2-1)TEPIX =

A: ارزش جاری سهام منتشره شرکت­های پذیرفته شده

B: ارزش پایه سهام منتشره شرکت­های پذیرفته شده

در فرمول (2-1)  عدد 100 عدد مبنا و تاریخ آن اول فروردین 1369 می­باشد صورت کسر مجموع حاصلضرب تک­تک سهام منتشره شرکت­های پذیرفته شده در بورس در آخرین قیمت سهام و یا به تعبیری جمع کل ارزش بازار می­باشد. در بازار سرمایه به اصطلاح فوق Market Capitalization اطلاق می­گردد.

مخرج کسر نیز کل ارزش پایه سهام منتشره شرکت­های پذیرفته شده در بورس را نشان می­دهد که از حاصل ضرب تک­تک تعداد سهام منتشره شرکت­های عضو در قیمت پایه (1/1/1369) بدست می­آید. می­توان فرمول بدست آوردن شاخص قیمت سهام را به صورت زیر با علایم ریاضی باز نویسی نمود:

(2-2)       TEPIX =  Base Value

n= تعداد شرکت­های پذیرفته شده

i= متغیر مقصود شده که بین 1 وn  می باشد.

t= زمان محاسبه شاخص

0= سال پایه

= قیمت سهام شرکت رتبه i در زمان t

= تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان t

= قیمت سهام شرکت رتبه i در زمان 0

= تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان 0

Base Value = عدد 100

خاطر نشان می گردد که در زمان تاریخ مبنا (0)، =  می­باشد و از فرمول محاسباتی شاخص بنام لاسپیرز بهره گیری می­گردد اما به تدریج با افزایش سرمایه و تغییرات ناشی از تجزیه یا تجمیع سهام تعداد Q ( تعداد سهام) تغییر خواهد نمود. با در نظر داشتن این نکته که با افزایش تعداد سهام، قیمت سهام کاهش خواهد پیدا نمود لذا حاصلضرب در صورتی که قیمت سهام به حد تعادلی برسد تغییر نخواهد نمود.

تعدیل شاخص قیمت سهام در بورس تهران همواره شاخص قیمتی سهام به عنوان دماسنج سنجش عملیات مربوط به خرید و فروش روزانه، ماهانه و … در بازار سرمایه می­باشند برای داشتن یک شاخص قیمتی قابل اتکا ضروری می باشد در بعضی از موارد نسبت به اصلاح فرمول لاسپیرز اقدام نماییم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟