دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1- مقدمه                                                                                                                  2

1.2- اظهار مساله                                                                                                       3

1.3- اهمیت وضرورت مساله                                           5

1.4 – اهداف پژوهش                                                                                                  7

1.4.1-هدف کلی                                                                                            7

1.4.2-اهداف جزیی                                                                                            7

1.5- سوال های پژوهشی                                                8

1.6- تعاریف واژه                                                                                                     8

1.6.1- تعریف نظری متغیره                                           8

1.6.2- تعریف عملیاتی متغیرها                                                                            11

1.7- چهارچوب پژوهش                                                                                                 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2.1- مقدمه                                                                                                                   15

2.2- فاهیم بودجه                                                    16

2.3- تعاریف بودجه                                                                                                   17

2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی                                                                                                                    17

2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی                                                     17

2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی                                      18

2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی                        18

2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه                                     19

2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه                                                                  19

2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه                                   20

2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی                                      21

2.8- وظایف بودجه ریزی                                              22

2.9- روش های پیش بینی درآمد                                                              22

2.10- روشهای برآورد هزینه                                                                     23

2.10.1- بودجه سنتی                                                                                      23

2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی)                                  23

2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای                                        24

2.10.4- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی                                     24

2.10.5-  بودجه بندی بر مبنای صفر                                                                   25

2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای                                               26

2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف                         27

2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی                                                           27

2.11- بودجه ریزی عملیاتی                                                                       28

2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی                                                                    29

2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی                                30

2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی                                         31

2.11.4- مزایای بودجه ریزی عملیاتی                                   34

2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی                                                                  37

2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی                                                        38

2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی                                                                      40

2.15- تحولات نظام بودجه ریزی                                                                41

2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی جدید                                 44

2.17- تجربه بعضی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی                            48

2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                       54

2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران                          56

2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران                 58

2.19- معضلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران:                            61

2.20- طریقه حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران             67

2.21- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان       70

2.21.2- عوامل محیطی                                                                                    70

2.21.2- عوامل اجرائی                                                73

2.21.3- عوامل کنترلی                                                                                               80

2.22- مدل مفهومی                                                                                         82

2.23- تحقیقات گذشته                                                82

2.23.1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور                               82

2.23.2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                               85

فصل سوم: مواد و روش ها

3.1- مقدمه                                                                                                        88

3.2- روش پژوهش                                                                                                           88

3.3- جامعه پژوهش                                                                                                     89

3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن                                                               89

3.5-روش نمونه گیری                                                 89

3.6- روش اجرا                                                      91

3.7-روش جمع آوری داده ها                                                                                    91

3.7.1- مطالعات کتابخانه                                                                                        91

3.7.2- بهره گیری از پرسشنامه                                                                                 91

3.8- پرسشنامه                                                                                                             92

3.9- روایی و پایائی پرسشنامه                                                                          92

3.10- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                       93

3.10.1- طبقه بندی، ارزش گذاری                                       93

3.10.2- روشهای آماری                                                                                              94

3.11- محدودیت های پژوهش                                                                         94

فصل چهارم: نتایج

4.1- مقدمه                                                                                                                   95

4.2- اطلاعات مربوط به خصوصیات نمونه آماری                           95

4.3- مطالعه سوالات پژوهشی                                                                                      100

4.3.1- سوال پژوهشی شماره 1                                                                                  100

4.3.2- سوال پژوهشی شماره 2                                                                                  102

4.3.3- سوال پژوهشی شماره 3                                                                                  104

4.3.4- سوال پژوهشی شماره 4                                                                                 106

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

5.1- مقدمه                                                                                                                   116

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5.2- نتایج و بحث در ارتباط با نتایج                                                                        117

5.3- نتیجه گیری                                                     119

5.4- پیشنهادها                                                                                                          121

5.4.1- پیشنهاد های کاربردی                                                                                 121

5.4.2- پیشنهاد های تحقیقاتی                                    123

پیوست ها………………………………………………………………………………………. 128

فهرست منابع…………………………………………………………………………………. 124

چکیده انگلیسی…………………………………….

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟