دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1      تعاریف حقوقی و قانونی بودجه

اولین تعریف قانونی از بودجه در کشور ایران مربوط به ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر سال 1329(ه.ق) به تبیین ذیل می باشد.

«بودجه دولت، سندی می باشد که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی می باشد».

دومین تعریف مربوط می گردد به ماده یکم قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند سال 1312 خورشیدی که بودجه را این گونه تعریف می کند.

«بودجه لایحه پیش بینی عواید و مخارج مملکتی می باشد و برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد».

تعریف سوم برابر ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب دی ماه 1349 خورشیدی به این شکل   می باشد :

«بودجه کل کشور برنامه مالی دولت می باشد که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت می گردد».

و بالاخره آخرین تعریف قانونی بودجه مربوط به ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ماه 1366 از بودجه به تبیین ذیل می باشد1 :

«بودجه کل کشور برنامه مالی  دولت می باشد که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی         می گردد و از سه قسمت زیر تشکیل می گردد» :

بودجه عمومی دولت که شامل :

الف) پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب) پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهند.

2) بودجه شرکت های دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

3) بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور مقصود می گردد.

دقت در تعاریف بودجه برابر قوانین محاسباتی ایران، بیانگر این مطلب می باشد که این تعاریف از بودجه با در نظر داشتن شرایط مختلف مالی، اقتصادی و … دولت در زمانهای مختلف صورت گرفته می باشد. مثلا در سال 1349 بودجه بانکها جزء بودجه دولتی نبوده، در حالیکه در سال 1366 بانکها نیز در شمار دستگاههای دولتی قرار گرفته و بودجه آنها در بودجه کل کشور مقصود شده می باشد(علوی طبری، 1386، ص 13-11).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟