دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1.1.1      . بودجه بندی بر مبنای صفر[1]

این بودجه بندی نخستین بار در سال 1973 در امریکا به کار گرفته گردید و پس از آن در سازمانهای بخش دولتی و خصوصی. بسیاری از موسسات مورد بهره گیری قرار گرفت. در این روش هر سازمان برای بودجه بندی بایستی کلیه فعالیتهای جدید خود را مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهد. پس اساس این روش مبتنی بر نوسازی و تحول در سازمانهاست.

فایده اصلی این روش در وضع مطلوب آن می باشد که شخص بودجه را انجام می دهد همه هزینه های مورد نظر و شناخته شده را در بودجه می گنجاند. در واقع بودجه بندی بر مبنای صفر تجزیه و تحلیل و ارزشیابی تمام برنامه های فعالیت های سازمان می باشد و هرگاه در این ارزشیابی فعالیتی بی ثمر تشخیص داده گردد مسلما کنار گذارده خواهد گردید. در این روش نقطه شروع صفر می باشد اما این به آن معنی نیست که بودجه بندی بر مبنای صفر، تمام فعالیتهای گذشته را کنار نهاده و همه چیز را از آغاز شروع می نماید. در اغلب موارد فعالیتهای گذشته ادامه می یابند و تنها تغییرات و اصلاحات لازم در آنها به اقدام می آید و در پاره ای از موارد بعضی فعالیت ها حذف می گردند (سعیدی، 1385، ص 50).

به گونه کلی فرآیند بودجه ریزی بر مبنای صفر شامل :

شناخت واحدهای فعالیت در سازمان

تقسیم فعالیت ها به فعالیت های فرعی تر

ارزیابی فعالیت ها بر اساس مزایای آنها و اولویت بندی فعالت ها

تخصیص منابع بر اساس ترجیحات و اولویت برنامه ها(انصاری، 1378، ص 130).

 

1.1.2      بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر قدر محیط پیرامون بی ثبات، متغیر و بحرانی تر باشد ضرورت بودجه ریزی انعطاف پذیر بیشتر می باشد. بودجه در این روش ابزار و برنامه ای برای روبرو شدن با محیط متغیر می باشد. برای این مقصود بایستی رویدادهای آتی را بتوان با احتمالاتی پیش بینی نمود. شرایط بودجه ریزی متغیر شرایط ریسکی می باشد یعنی تصمیم گیری و بودجه ریزی برای سناریوهای مختلف با توزیع احتمالات با در نظر داشتن امکانات و منابع محدود. در این روش بایستی بتوان رویدادهای آینده را با احتمال پیش بینی نمود و منابع مالی و امکانات دستگاه اجرائی را برای هر یک از سطوح حوادث احتمالی تجهیز و هدایت نمود. در سطح کلان و برای بودجه ریزی کل کشور می توان بودجه ریزی سایه ای[3] داشت.  یعنی بر حسب اوضاع اقتصادی و سیاسی متفاوت برای سال آینده اعتبارات هزینه ای و اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای را با بودجه های متفاوتی پیش بینی نمود(عباسی، 1387، ص 46).

[1] – Zero-Based budgeting

 

[2] – Flexible budgeting

[3] – Shadow Budgeting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟