دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مدل مقایسه‌ای[1])دیوید گاست

چارچوب مفهومی ارایه‌شده که توسط دیوید گاست[2]مطرح گردید]22[، بر این مبنا استوار می باشد که مجموعه‌ای از فعالیت‌های منسجم مدیریت منابع انسانی، به عملکرد عالی فردی و سازمانی منجر خواهد گردید]29[. این مدل، تفاوت مهم مدیریت منابع انسانی از مدیریت کارکنان را مورد طرفداری قرار می‌دهد و اظهار می کند که استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، از قبیل متمایزسازی، نوآوری، تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه، به فعالیت‌هایی همچون آموزش، ارزشیابی، انتخاب، پاداش‌دهی، طرّاحی مشاغل، مشارکت بهتر و امنیت منتهی به دستاوردهای با کیفیت‌تر، تعهّد و انعطاف‌پذیری منجر خواهد گردید. به‌دنبال‌آن، بر عملکرد، اثرگذار خواهد بود که بهره‌وری افزایش خواهد پیدا نمود، نوآوری حاصل می گردد و غیبت‌ها کاهش خواهند پیدا نمود، جابجایی نیروی کار کم خواهد گردید، تعارض‌ها یا شکایت‌های مشتری نیز تقلیل خواهد پیدا نمود]23[. پیامدهای مالی این کار، سودآوری و بازگشت سرمایه می باشد. در مجموع، این مدل پیشنهاد می کند که اگر اَهرُم‌های کلیدی سمت راست

 

 

به‌گونه‌صحیح مورد بهره گیری قرار گیرند، پس، چهار دستاورد کلیدی نشان‌داده‌شده در مدل، می‌توانند به دستاوردهای سازمانی ارایه‌شده در سمت چپ مدل ختم شوند که عوامل رهبری، فرهنگ و استراتژی نیز حاضر هستند و سیستم منابع انسانی را حفظ و پایدار نگه می‌دارند. نمودار شماره (2-4)، مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست را به تصویر می‌کشد]23[

[1]. Comparative Model

[2]. David Guest

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.