دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

 

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟

1.3      تعاریف واژه

1.3.1      تعریف نظری متغیرها

بودجه[1]

بودجه سندی می باشد که فعالیت های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی دولت برای یک سال در آن پیش بینی          می گردد.(سالم صافی، 1383).

بودجه بندی[2]

بودجه بندی را تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می نامند. (کیومرثی و دیگران،  1388، ص 12).

بودجه ریزی عملیاتی[3]

اداره کل حسابداری ایالات متحده (GAO) بودجه ریزی عملیاتی را اینگونه تعریف  می کند؛ سبکی از بودجه ریزی که اطلاعات عملکرد را به بودجه ارتباط می دهد (کیومرثی و دیگران، 1388، ص 13).

از دیدگاه فیلدمینگ اسمیت از کارشناسان بانک جهانی «این نوع بودجه ریزی منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش می دهد » (بانک جهانی،2003).

برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که ارتباط میان اندازه وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتیجه به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد . (مهدوی، 1386).

دستگاه اجرایی[4]

به هر سازمان، وزارتخانه، موسسه و یا نهاد عمومی که عهده دار قسمتی از وظایف دولت باشد دستگاه اجرایی اطلاق می گردد.

[1] – Budgeting

[2] – Budget

[3] –  Performance-Based Budgeting

[4] –  Executive Departments

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟