دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مقدمه

پژوهش به روش علمی، به جمع آوری و طبقه بندی صحیح و منظم اطلاعات، همرا با تجزیه و تحلیل درست بر پایه عقل و منطق، به مقصود کشف حقایق گفته می گردد. منصورکیا روش علمی پژوهش را چنین تعریف می کند: “اصول کلی روش علمی پژوهش عبارتست از انجام یک مطالعه و کنترل میان عوامل تشکیل دهنده علت و معلول، در نظر گرفتن همبستگی و ارتباط میان مراحل گوناگون پژوهش، و از همه مهمتر، اظهار مشکل به گونه وضوح”. روش علمی پژوهش مراحلی دارد: 1. طرح مسئله، 2. تهیه و تنظیم فرضیه، 3. جمع آوری اطلاعات، 4. طبقه بندی اطلاعات، 5. مطالعه اطلاعات بدست آمده و تشخیص روابط علت و معلول، 6. تعیین اعتبار و نقد فرضیه، 7. نتیجه گیری و تهیه گزارش پژوهش [28]. طبق تعریف کریلنجر ” روش علمی فرآیندی می باشد ، نظام یافته –کنترل شده –تجربی و انتقادی، در مورد پدیده­های طبیعی که روابط بین این پدیده­ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می­شوند” [29].

مراحل اصلی روش پژوهش علمی به تبیین ذیل می باشد: طرح مسئله، تهیه و تنظیم فرضیه، جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات، مطالعه اطلاعات بدست آمده و تشخیص روابط علت و معلول، تعیین اعتبار و نقد فرضیه، نتیجه گیری و تهیه گزارش پژوهش، مراحل اصلی روش پژوهش علمی می باشند. در آغاز محقق با شک و تردید به مسائل موجود می نگرد و روش دکارت را در مشاهدات بکار می برد و بدنبال مسئله می گردد. سپس فرضیاتی را دنبال می کند و فرضیه های گوناگونی را در نظر می گیرد. فرضیات می توانند اشتباه باشند  و با واقعیت متفاوت باشند. اما با جمع آوری اطلاعات صحیح و مقایسه با فرضیه ها، آنهایی که با موضوع منافات دارند کنار گذاشته می شوند و فرضیات قوی تر مورد مطالعه قرار می گیرد. مرحله بعدی طبقه بندی کردن آنها می باشد. طبقه بندی اطلاعات و گزارشات و همچنین مرتب کردن داده های بدست آمده، بدین سان، فرضیات ضعیف را کنار گذاشته و فرضیات قوی تر که بر اساس اطلاعات معتبر هستند مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در مرحله بعدی اطلاعات بدست آمده را مطالعه کرده و روابط علت و معلول آن را جستجو می کنند. مثلا مطالعه می گردد چه موضوعاتی علل و کدام یک از آنها معلول هستند. مرحله بعد، نقد فرضیه و انتخاب بهترین گزینه ها می باشد. نتیجه گیری و تهیه گزارش، آخرین مرحله می باشد که نتیجه کار را مطالعه می کند تمام فرایند پژوهش با نتیجه گیری خاتمه می پذیرد [28].

در این فصل آغاز به معرفی متغیرها و نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز می­پردازیم و در ادامه مدل بکار رفته در این پژوهش را معرفی می نماییم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟