دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری پژوهش

جامعهیموردمطالعه،شاملمدیرانوکارشناسانتماموقتسازمان بیمه ملت ایران میباشد.

 

1-8) نمونه آماری و روش نمونه گیری

روشنمونهگیری،تصادفیطبقهایوسیستماتیکاستکهبااستفادهازیک نرم افزار آماری تعدادی از مدیرانوکارشناسانبهعنواننمونهانتخابشدند.

 

1-9) روش پژوهش

در این پژوهش بنا به ماهیت موضوع ،اهداف پژوهش ،سوال ها و وسعت امکانات اجرایی آن از روش های توصیفی  تحلیلی  ،از نظر هدف کاربردی و به لحاظ اجرا از نوع میدانی می باشد.بهره گیری شده می باشد.

1-10) روش گردآوری اطلاعات

روش گرداوری اطلاعات در این پژوهش ،از طریق مطالعات کتابخانه ای ،مراجعه به کتب و مقالات موجود در ارتباط با موضوع پژوهش ،مصاحبه با مدیران ،کارشناسان و متخصصین شرکت بیمه ما در زمینه پژوهش مورد نظر ،ارائه پرسش نامه جهت تعین درجه اهمیت هر یک از شاخص های منابع انسانی می باشد.اطلا عات جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss  و با بهره گیری از روش های آماری میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

 

1-11) نتایج مورد انتظار پژوهش

در این پژوهش برای اتخاذ رویکرد نظام مندتر نسبت به  مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ارزیابی عملکرد در بیمه ملت ایران ، ترکیب دو مدل BSC و SWOT را پیشنهاد داده ایم. امید می باشد این روش در این سازمان موجب افزایش بهره وری و رضایت شغلی گردیده و موجبات پیشرفت استراتژی در تمام ابعاد سازمانی را فراهم می آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید