دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. کاهش کسری بودجه دولت :

کسری بودجه این می باشد که برای تامین مالی کلیه پرداختی های دولت به وجوه مالی نیاز می باشد و دولت بایستی با شیوه هایی کسری بودجه را تامین کند. اگر بودجه ریزی عملیاتی استقرار یابد یعنی بین درآمدها و هزینه های جاری توازن مستقر گردد، انتظار می رود که این کسری به حداقل تنزل یابد. پس یک بودجه عملیاتی قادر می باشد تمامی فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم مورد نیاز در برنامه و نیز تخمین دقیقی از هزینه فعالیت ها را انجام دهد که به دنبال آن برای دستیابی به انضباط مالی، دولت قادر خواهد بود میان درآمدها و هزینه ها برآورد های واقع بینانه ای را ارائه دهد .

تضمین تحقق برنامه ها :

برنامه ریزی فرایند مستمری می باشد از تصمیمات سیستماتیک با در دست داشتن بهترین اطلاعات ممکن نیست به آینده در برنامه ریزی عملیاتی که مدیران واحدهای مختلف یک سازمان را که مسئولیت تحقق، اهداف واحدهای مربوط به خود راطی دوره ای مبنی از زمان دارند، درگیر می کند و در این راه، اهداف قابل اندازه گیری، جداول زمانی و مانند آنها را مورد بهره گیری قرار می دهد. پس بودجه ریزی ، برنامه های پیش بینی شده برای دستیابی به اهداف راهبردی را به موفقیت نزدیک می سازد.

  1. افزایش کارایی و تاثیر :

به مقصود به حداکثر رساندن تاثیر[1] برنامه ها از منابع مالی و اعتباری پیش بینی شده شکل دهی مازاد اعتبارات، انجام اطلاعات و بهینه سازی برنامه ها و ارتقای بهره وری[2]، نیازمند عملیاتی کردن بودجه و تحول در فرایند بودجه ریزی مورد تاکید می باشد. پس بایستی بودجه ریزی عملیاتی به درستی در دستگاه های اجرایی پیاده گردد تا از پذیرش همگانی و تاثیر گذاری عمومی برخوردار باشد .

سایر مزایای بودجه ریزی عملیاتی

– شفاف سازی فرایند بودجه ریزی

– تسریع بخشیدن به استقرار سیستم مدیریت جامع عملکرد و حصول نتایج مناسب

– بهبود تصمیم گیری در مورد موثرترین راه برای بهره گیری از منابع محدود کشور .

بهبود عملکرد از طریق پیوند دادن بودجه و عملکرد برنامه

– تقویت حس مسئولیت پذیری مدیران در قبال اتخاذ تصمیمات تاثیر گذار بر فرایند بودجه (سعیدی ، 85 ، ص 12-7).

[1]– اثربخشی عبارتست از درجه و اندازه نیل به اهداف تعیین شده می باشد و یا مقصود از اثربخشی بهره گیری مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانائی رسیدن به اهداف از پیش تعییت شده.

[2] – مجموع اثربخشی و کارایی را بهره وری گویند به بیانی دیگر :  بهره وری = اثربخشی + کارایی بهره وری = اجرای کارهای درست + اجرای درست کارها

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟