مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- مخاطبین افشا

سوال درمورد مخاطبین افشای اطلاعات مالی، یعنی اینکه اطلاعات مالی برای چه اشخاصی بایستی افشاشود، به طورسنتی به این ترتیب پاسخ داده شده می باشد که گزارشهای مالی اساسا برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان تهیه وارائه می گردد. مثلا نظرکمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این می باشد که:

«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی وسایر بهره گیری کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد»(نشریه 113 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، پاراگراف40).

اما افشای اطلاعات مالی برای دریافت کنندگان ثانویه گزارشهای مالی نظیرکارکنان، مشتریان عمده، نهادهای دولتی وجامعه نیز مدنظر قرارگرفته می باشد. یکی از علت های عدم تاکید بر نیازهای اطلاعاتی گروههای                     ثانویه، نداشتن اطلاع کافی از ماهیت تصمیمات آنان می باشد. درحالی که الگوهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبتا روشن اعتباردهندگان درمورد اعطای اعتبار به واحد انتفاعی تصمیم گیری می کنند. سهامداران، و در  بعضی موارد اعتباردهندگان، ممکن می باشد درمورد ابقا، عزل و حقوق و مزایای مدیریت و تغییرات عمده در خط مشی های واحدهای انتفاعی نیز تصمیم گیری کنند. پس، هدفهای گزارشگری مالی در مورد این گروه از بهره گیری کنندگان نسبتا روشن می باشد. در مورد سایر بهره گیری کنندگان، به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق از ماهیت تصمیمات آنان، کلا فرض می گردد که اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، برای سایر گروهها نیز مفید خواهدبود(شباهنگ،1383).

چنانچه پذیرفته گردد که سرمایه گذاران درمجموع، کانون توجه حسابداری می باشند  می توان افشا در گزارشگری مالی را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارامد سرمایه تعریف نمود. به اظهار دیگر،گزارشگری مالی بایستی اطلاعات کافی را به نحوی ارائه کند که پیش بینی طریقه توزیع سود سهام اتی و واریانس آن و همچنین کوواریانس آن با بازده کلی بازار سرمایه را امکان پذیرسازد. بدیهی می باشد که در این جا، تاکید بیشتر بر سرمایه گذاران آگاه و دارای دانش و همچنین تحلیل گران مالی می باشد(همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری