مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6-4- مطالعه معنی دار بودن ضرایب مدل

جهت آزمون فرضیات پژوهش بعد مطالعه فرضیات کلاسیک در بکارگیری مدل رگرسیون چند متغیره در تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیات پژوهش بایستی به مطالعه معناداری ضرایب متغیرهای     پژوهش پرداخته گردد. درجدول 4-9 نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده برای متغیر اندازه شرکت (Size) برابر با 412/0 می باشد که با توجه ستون معنی­داری نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنی­دارنیست زیرا سطح معناداری آن برابر با 253/0 می باشد که بیشتر از 5% می باشد پس ارتباط معناداری بین اندازه شرکت ها و سطح افشای اختیاری وجود ندارد و در مدل نهایی پژوهش بایستی این متغیر از مدل خارج گردد. همچنین در جدول 4-9 نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده برای متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی (GovQ) برابر با 012/0 می باشد که با در نظر داشتن اینکه معنی داری این ضریب برابر با 0012/0 می باشد و این مقدار از سطح خطای مورد پذیرش در این پژوهش کمتر می باشد و این به معنای معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 5% می باشد و به بیانی دیگر ارتباط معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت ها هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین در جدول 4-9 نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده برای نوع حسابرس (Auditor) برابر 038/0 می باشد که با توجه ستون معنی­داری نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنی­دار می باشد. زیرا معناداری آن 0080/0 می باشد و این عدد کمتر از 5% سطح خطای پذیرفته شده در این پژوهش می باشد. پس وجود ارتباط معنادار در سطح اطمینان 95% بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها تایید شده می باشد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با بهره گیری از مدل رگرسیون نشان می دهد که ضریب برآورد شده برای متغیر بازده دارایی ها (ROA) برابر با 268/0 می باشد که با توجه ستون معنی­داری نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنی­دار می باشد زیرا سطح معناداری آن برابر با صفر می باشد که کمتر از 5% می باشد پس ارتباط معنادار بین بازده دارایی ها و سطح افشای شرکت ها هست. لذا با در نظر داشتن نتایج این پژوهش به غیر از فرضیه اول که رد گردید سایر فرضیات پژوهش  تایید می گردد. همچنین ضریب تعیین برابر با 45 درصد و نشان دهنده­ی این می باشد که 45 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می­گردد­.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید