عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی پژوهش

افشا: اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات می باشد. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدودتری بهره گیری می گردد و صرفا به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی و یا گزارشهای سالانه می باشد. در بعضی موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معنای ارائه اطلاعاتی که در صورتهای مالی مقصود نشده می باشد تلقی می گردد(شباهنگ، 1383).

افشای اجباری: افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشا اجباری گفته می­گردد (اسو اسنا، 1998)[1].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افشای اختیاری: در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام گردد افشای داوطلبانه تلقی می­گردد (اسو اسنا، 1998).

اندازه شرکت: اندازه شرکت نشان دهنده حجم و گستردگی فعالیت­های یک شرکت می باشد. جهت تعیین اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی همچون لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی­های شرکت، لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ثابت ناخالص، تعداد کارکنان، حجم فروش شرکت و لگاریتم طبیعی فروش سالانه شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرد(حلمی حمامی، 2009).

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران    می باشد (پارکینسون[2] ، 1994).

1-12 ساختار کلی پژوهش

فصل اول:  کلیات پژوهش شامل تعریف مسئله و اظهار سؤال اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، فرضیه ها، اهداف پژوهش، روش پژوهش، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده می باشد.

فصل دوم: ضمن اظهار مقدمه دربخش اول مروری بر ادبیات  حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات اظهار شده می باشد و در بخش دوم اختصار­ای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.

فصل سوم: آغاز روش پژوهش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات پژوهش و متغیرهای تحقق مورد مطالعه معرفی شده می باشد. در نهایت روش گردآوری اطلاعات و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بطور کامل تشریح می گردد.

فصل چهارم: به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل های آماری مورد بهره گیری تصریح می گردد و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.

فصل پنجم: اختصار ای از پژوهش ارائه می گردد و سپس نتیجه گیری و طبقه بنـــدی نتـــایج حاصله اظهار می گردد. در پایان پیشنهادها، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و مأخذ نیز، در بخش آخر گزارش ارائه خواهد گردید.

Owusu-asna -[1]

[2]-Parkinson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید