عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- آزمون تشخیص پانل (panel) یا پول(Pooled)

به مقصود ترکیب دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی، در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی بهره گیری می­کنیم. در روش دادههای ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری (شرکت) و هم در طول زمان(سال) اندازه­گیری می­کنیم.  

به مقصود آزمون تشخیص داده­های پانل(panel) یا پول(Pooled)  از آزمون چاو بهره گیری می­گردد.

فرضهای این آزمون به صورت زیر اظهار می­گردد:

H0: Pooled Model

H1: panel Model

 فرض H0 بر پایه عدم آثار فردی غیر قابل نظاره می باشد و فرض H 1 بر پایه وجود آثار فردی غیر قابل نظاره قرار دارد. اگر فرض H 0 پذیرفته گردد، به این معناست که مدل فاقد آثار فردی غیر قابل نظاره می باشد، پس، میتوان آن را از طریق  مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زد، اما اگر فرضH1 پذیرفته گردد، به این معنی خواهد بود که در مدل آثارفردی غیر قابل نظاره هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این آزمون نشان می­دهد که مقدار آماره F برابر با32/16 می باشد که p-value آن برابر با صفر نمی باشد. پس، فرض  مدل تلفیقی تایید نمی گردد.  به اظهار دیگر، آثار فردی یا گروهی هست و بایستی از روش دادههای پانل برای بر آورد مدل بهره گیری گردد.

4-5- آزمون اثرات ثابت یا رندوم

بعداز آزمون تشخیص پانل یا پول بودن داده­ها و اینکه نتیجه آزمون نشان داد که داده ها پانل می باشد بایستی یکی از روش اثرات ثابت یا رندوم انتخاب گردد. برای آزمون معنی­دار بودن روش اثرات ثابت بایستی ازدوآزمون آمارهF وهاسمن بهره گیری نمود.

باتوجه به اینکه در هر دو آزمون به اقدام آمده برای مدل رگرسیونی احتمال بدست آمده کمتر از5   درصد می­باشد پس دراین مدل بایستی ازروش اثرات ثابت بهره گیری نماییم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید