مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش

تمام واحدهای تجاری که کالا را تولید می کنند و یا به قصد فروش خریداری می کنند، دارایی های جاری همیشگی به کار می برند. با رشد واحدهای انتفاعی دارایی ها نیز افزایش می یابد.

با در نظر داشتن پیش بینی مدیران، برنامه ریزی دارایی های جاری هم تغییر می کند، به طوریکه حجم تولید با فروش پیش بینی شده منطبق می باشد. فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردش که شرکت مصرف می کند و ملزم به تامین آن می باشد اثر زیادی دارد. در نتیجه فروش بر حجم دارایی ها و بدهی های جاری اثر مستقیم دارد و باعث افزایش آنها می گردد. مثلا خریدها به صورت موجودی کالا و حساب های پرداختنی در می آیند، فروش موجب ایجاد وجه نقد و حساب های دریافتنی می گردد و به دلیل تقاضاهای فصلی و غیر منتظره برای محصول، شرکت از وام های کوتاه مدت بهره گیری می کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،1376).

شرکت هایی که فروش مستمر داشته باشند دارایی های جاری و بدهی های جاری آنها غیر از لاینفک ترازنامه خواهد بود که این مورد در نمودارهای 2-1و 2-2 نشان داده شده می باشد. در نمودار 2-1 اقلام دارایی در طول زمان ترسیم شده می باشد. فرض بر این می باشد که فروش مرتبا افزایش می یابد و بخشی از کل فروش به صورت فصلی انجام می شود، دارایی های جاری همیشگی شرکت که در نمودار 2-1 می باشد شامل اقلامی از دارایی های جاری می باشد که برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم می باشد. نوسانات دارایی های جاری در آن بخش از فروش به وجود می آید که به صورت فصلی انجام می گردد. منابع مالی که برای خرید و تحصیل دارایی های شرکت به کار گرفته می گردد در نمودار 2-2 نشان داده شده می باشد. بدهی های جاری همیشگی در نمودار 2-2 شامل اقلامی از بدهی های جاری می باشد که خود به خود برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم می باشد. بدهی های متغیر نتیجه فروش فصلی می باشد. شرکت ها می توانند بخشی از دارایی های جاری خود را از محل وام های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین کنند که خود نوعی استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش می باشد(جهانخانی و پارسائیان،1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری