عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    5-3-3- مطالعه فرضیه سوم پژوهش:

بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این پژوهش تایید شده می باشد. زیرا ضریب برآورد شده برای نوع حسابرس (Auditor) برابر 038/0 می باشد که با توجه ستون معنی­داری نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنی­دار می باشد. زیرا معناداری آن 0080/0 می باشد و این عدد کمتر از 5% سطح خطای پذیرفته شده در این پژوهش می باشد. پس وجود ارتباط معنادار در سطح اطمینان 95% بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها تایید شده می باشد و این به معنای این می باشد که نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی که حسابرس مستقل آنها سازمان حسابرسی می باشد کیفیت حسابرسی بالاتری دارند. که نتیجه این پژوهش همسو با مبانی نظری ارائه شده در فصول گذشته و انتظارات ما در هنگام تدوین این فرضیه و همچنین مطالعات پیشین مانند ایتدرج، ونگ و همکاران(2011) می باشد.

5-3-4- مطالعه فرضیه چهارم پژوهش:

بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این پژوهش تایید شده می باشد. زیرا ضریب برآورد شده برای متغیر بازده دارایی ها (ROA) برابر با 268/0 می باشد که با توجه ستون معنی­داری نظاره می­گردد که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنی­دار می باشد زیرا سطح معناداری آن برابر با صفر می باشد که کمتر از 5% می باشد پس ارتباط معنادار بین بازده دارایی ها و سطح افشای شرکت ها هست. مطالعات انجام شده در زمینه تئوری نمایندگی اظهار می کند که مدیران شرکت­های با سود­آوری بالا اطلاعات زیادی را افشا می­کنند که نتیجه این پژوهش نیز بیانگر این موضوع می باشد همچنین نتیجه این پژوهش همسو با نتیجه پژوهش حمامی (2009) می باشد. همچنین نتیجه این پژوهش همسو با مبانی نظری ارائه شده در فصول گذشته و انتظارات ما در هنگام تدوین این فرضیه و همچنین مطالعات پیشین مانند ایتدرج، ونگ و همکاران(2011) می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید