مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6- آزمون فرضیه­ ها

در این پژوهش با در نظر داشتن مبانی نظری فرضیه های پژوهش به تبیین زیر مطرح گردیده می باشد: 

  • فرضیه 1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.
  • فرضیه 2: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.
  • فرضیه 3: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.
  • فرضیه 4: بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

جهت آزمون فرضیه­های پژوهش آغاز آنها را از لحاظ آماری به صورت فرضیه صفر و جایگزین اظهار می کنیم. فرضیه های پژوهش را می­توان در قالب فرضیه صفر و جایگزین به تبیین زیر اظهار  نمود:

فرضیه اول:

H0: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

فرضیه دوم:

H0: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

فرضیه سوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

H0: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

فرضیه چهارم:

H0: بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1: بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید