عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3: خصوصی سازی

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده می باشد وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده می باشد. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خصوصی سازی در سطح ملی بایستی با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز گردد زیرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی متناسب و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف بایستی به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و … که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده می باشد و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده می باشد. در این مجال کوشش می گردد به گونه اختصار زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم گردد، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

در ادامه به تبیین مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می گردد:

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

در کشورهای پیشرفته، نهادهای سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی هست. نهادهای قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک های سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته قابل رقابت و نیروی کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح خصوصی سازی شرکت های دولتی می باشد. بخش دولتی در این کشورها اغلب تأثیر تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت های گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد هست.

خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

خصوصی سازی در کشورهایی با برنامه ریزی متمرکز آغازی برای فعالیت های بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها می باشد و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوری به اقتصاد آزاد مورد اقدام قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهای قانونی، اداری و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادی برای حقوق مالکیت خصوصی شکل گیری بازار بورس، حذف سازمان های مانع و جایگرین نهادهای مناسب و به گونه کلی تغییر و دگرگونی ساختاری در تمامی زمینه های ارزشی قانونی می باشد .

خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

در نظر داشتن خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول می باشد .

این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وام های بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند. پس دستیابی کشورهای جهان سوم به سرمایه گذاری نهادهای خصوصی و شرکت های فراملیتی و رفع موانع ارزی ، تجاری و سرمایه گذاری در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازی می باشد. گسترش بورکراسی اداری، کسری بودجه، بدهی های خارجی عامل دیگری در قبول شرایط اقتصادی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

این پژوهش شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

مطالعه عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

مطالعه بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

مطالعه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید