عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی[1]

نظری که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این می باشد که موجودی ها و حساب های دریافتنی بایستی شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت هست این می باشد که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به گونه جداگانه مد نظر قرار می گیرد اما موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر می باشد.

نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی می باشد نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات می باشد، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار می باشد و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران[2] ،1997).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از روش های مدیریت حساب های دریافتنی، گردآوری هرچه زودتر حساب های دریافتنی می باشد، یعنی کاهش دادن تاخیر زمانی می باشد که مشتری ها، صورت حساب خود را پرداخت می کنند. چند روش برای بالا بردن سرعت این فرآیند می باشد که عبارتند از:

  • مشتری ها چک های صورت حساب خود را با سرعت بیشتری به نشانی شرکت پست کنند.
  • کاهش زمانی که در آن چک های رسیده به شرکت هنوز گردآوری و نقد نشده می باشد.
  • سرعت بخشیدن به وصول چک های سپرده شده به بانک برای نقد شدن(دستگیر،1381).

2-14-2 مدیریت بدهی های جاری[3]

شرکت دو نوع بدهی می تواند داشته باشد، یک دسته بدهی های منفعل که قابل برنامه ریزی نیستند و نتیجه سایر فعالیت ها و اقدامات شرکت هستند. دسته دوم بدهی هایی که می توان در مورد آنها برنامه ریزی کرده و به صورت فعال با آنها برخورد نمود.

در شرایطی که بازار کامل و بدون نقص باشد دیگر تفاوتی بین اوراق بدهی و سهام نیست و تمام ویژگی های دیگر مانند سر رسید اوراق عرضه تاثیری روی نرخ بهره نخواهد داشت.

در یک بازار کامل، تنوع اوراق بهادار در دسترس به گونه ای می باشد که پاسخگوی شرایط و اقتضائات مختلف باشد، در حالی که در شرایط بازار ناقص این گونه نیست.

مانند مفروضات بازار کامل این می باشد که همه بدهی های مالی کلیه شرکت ها تقریبا، هزینه یکسانی دارند و به بیانی دیگر بازده مورد انتظار تعدیل شده از نظر ریسک آنها یکسان می باشد. شرکت نمی تواند با انتشار اوراق بهادار متفاوت هزینه سرمایه خودش را کاهش بدهد.

در شرایطی که بازار ناقص و در آن مالیات، هزینه معاملات، هزینه انتشار، هزینه های ورشکستگی، هزینه های کسب اطلاعات، محدودیت های قانونی در زمینه سرمایه گذاری بعضی از نهادها و… وجود داشته باشد، در این شرایط سر رسید اوراق عرضه شرکت ها بر نرخ بهره اوراق اثر می گذارد به هر حال اثر ترکیب بدهی شرکت روی ارزش شرکت به اندازه اثر ترکیب ساختار سرمایه نمی تواند باشد اما بدون تاثیر هم نیست(انجل و همکاران[4]،1990).

[1] Receivable & Enventory Management

[2] Damodaran

[3] Current Liability Management

[4] Angle et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید